راهنمایی پرورش مرغ بومی محلی اصلاح شده

 پرورش مرغ بومی اصلاح شده

۱-۱ پرورش مرغ بومی –  مدیریت جوجه

پرورش مرغ بومی یک صنعت و سنت و یک شغل پر درآمد با یک برنامه ریزی و علم و اصول درست

 

۱-۱ آماده سازی جهت پذیرش جوجه در پرورش مرغ بومی اصلاح شده

رمز موفقیت پرورش مرغ بومی، داشتن برنامه مدیریتی موثر قبل از رسیدن جوجه ها به فارم است .

 • در هر فارم جوجه ها را به صورت تک سنی پرورش دهیم . از جدا بودن کامل جوجه های جوان از جوجه های مسن تر اطمینان یابید . پرورش جوجه ها باید درسیستم تمام پر- تمام خالی با یک برنامه بهداشتی مناسب انجام گیرد . کارگران فقط باید در داخل فارم مورد نظر فعالیت کنند.
 •  وسایل مورد نیاز دوره پرورش را قبل از رسیدن جوجه ها، تمیز و ضدعفونی کنید. باید برنامه های بیوسکوریتی همیشه و در تمام مدت سال و دورانی که فارم نیز خالی از جوجه است به اجرا گذاشته شود .
 •  فارم مادر باید از امنیت کافی برخوردار باشد . برای ماشین هایی که وارد فارم میشوند ابتدا مراحل تمیز کردن چرخها انجام گیرد . فقط مسئولین و پرسنل باید اجازه ورود به فارم را داشته باشند و ورود آنها به فارم نیز باید پس از طی مراحل کامل بیوسکوریتی( موارد مهم در برنامه بیوسکوریتی:۱٫ حذف تمام مواد آلی از سالن. ۲٫ انتخاب مواد شوینده مناسب . ۳٫ شستشو و ضد عفونی با دقت بدون اهمال در کار. ۴٫ ضد عفونی با یک عامل ضد ویروس قوی، مثل فرمالدئید یا فرمالین بصورت مه پاشی.) که شامل دوش گرفتن و استفاده از لباسهای مخصوص است انجام شود . درب آشیانه ها نیز باید در مواقع غیر ضروری کامال بسته باشد .

۱-۲ طراحی برای جوجه ریزی  در پرورش مرغ بومی اصلاح شده

تراکم جوجه ریزی با در نظر گرفتن شرایط محیطی و یا شرایط آب و هوایی منطقه ای تعیین میگردد. به یاد داشته باشید که خروسها سنگین تر از مرغها هستند و برای دستیابی به وزن مورد نظر باید سطح بیشتری در اختیار آنها  قرار گیرد .

 •  در هر بار جوجه ریزی ممکن است اندازه گله متفاوت باشد، بنابراین لازم است از تــــــــعداد دقیق جوجه ریزی آگاه باشید.
 • تمام کف سالن را با پوشال بپوشانید تا از اتلاف حرارت جلوگیری شود . پوشال بستر را با چنگک یکنواخت و فشرده نمائید. بستر ناهموار ایجاد درجه حرارت غیریکنواخت در نقاط مختلف بستر مینماید و باعث می شود که تعدادی از جوجه ها در داخل قسمت های ناهموار بستر و یا در زیر وسائل جمع شوند و این مسئله از دسترسی جوجه ها به آب و دان در این مرحله حساس می کاهد .
 • قبل از رسیدن جوجه ها با تهویه مناسب ، گازها و گرمای ناشی از ضدعفونی کردن سالن را خارج نمایید. گاز فرمالین ( فرمالدهید که نام علمی آن متانال است، گازی با بوی تند و زننده‌است و کوچک‌ترین آلدهید به شمار می‌آید.) میتواند باعث ایجاد مشکلات در یکنواختی و کاهش میزان رشد اولیه گردد.
 •  براساس شرایط آب و هوایی سالن ها را ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از رسیدن جوجه ها گرم کنید . این کار باعث اطمینان یافتن از دمای مناسب بستر در هنگام قراردادن جوجه ها در  سالن می گردد. با کنترل مرتب دستگاهها از سالم بودن همه وسایل گرمازا اطمینان یابید .
 •  از عملکرد درست تهویه حداقل از روز قبل از جوجه ریزی اطمینان حاصل کنید . هرگز هوای تازه را فدای هزینه گرم کردن هوای سالن نکنید .
 • دو آبخوری اضافه برای هر ۱۰۰ پرنده فراهم نمائید و آنها را در نزدیک دانخوری قرار دهید .
 •  تجهیزات دانخوری نباید به طور مستقیم زیر مادر مصنوعی قرار گیرند و دان باید درست قبل از رسیدن جوجه ها به فارم در دانخوریها توزیع شود .
 • به ازای هر ۷۵ پرنده ، یک سینی دانخوری تهیه نمایید . از تازه بودن دان در دانخوریهای کمکی اطمینان حاصل کنید و به جوجه ها اجازه استفاده از دان مانده را ندهید .
 • گارد احاطه شده مادر مصنوعی( ترجیحا” شبکه توری ) نباید بیش از ۴۶ سانتی متر ارتفاع داشته باشد. حداکثر تراکم پرنده در محدوده هر مادر مصنوعی ۳۰ جوجه در هر متر مربع می باشد . از نور جذب کننده برای نگه داشتن پرنده در نزدیکی منبع حرارتی استفاده نمایید . برای کمک به یافتن آب و دان در هفته اول شدت نور باید حدودا ۲۰ – ۳۰ لوکس باشد .

 

محافظ مادر مصنوعی

در پرورش مرغ بومی دور مادرهای مصنوعی را به ارتفاع ۳۶-۴۶ سانـتی متر محصور نمایید . شبـکه های سیمی ، با سوراخهایی به ابعاد ۲/۵ سانتی متر برای تابستان ارجح میباشد . محصور کننده و یا محافظ باید اطراف منبع حرارتی و یا در طول سالن قرار گیرد . بعد از هفت روز محافظ را به خارج از سالن منتقل کنید.

 

 

۱-۳ نور در پرورش مرغ بومی اصلاح شده

در ۴۸ ساعت اول ورود جوجه ها نور را به طور پیوسته در اختیار پرنده قرار گیرد . شدت نور باید حداقل ۲۰ لوکس باشد تا مطمئن شویم که جوجه ها آب و دان را به راحتی پیدا خواهند کرد .تمام سالن های پرورش مرغ مادر بومی باید ضد نور باشند .

۱-۴ کوتاه کردن نوک در پرورش مرغ بومی اصلاح شده 

کوتاه کردن نوک جوجه ها در گله های مادری که تـحت شرایـط کامـل کنـترل نور ، پرورش می یابند معمولا لازم نمی باشد .در شرایط پرورش در سالن های باز و یا در وضعیتی که شدت نور غیرقابل کنترل باشد، جهت کاهش حالت تهاجمی طیور ممکن است کوتاه کردن نوک جوجه ها ضروری باشد . در صورت لزوم ، کوتاه کردن نوک مرغها و خروسها باید در سن ۱۰-۷ روزگی و به درستی انجام گیرد . برای کاهش استرس و یکنواختی بهتر ،تا ۳-۲ هفته بعد از کوتاه کردن نوک میزان دان در دانخوریها را افزایش دهید.

مرغها در پرورش مرغ بومی
تقریبا یک سوم از نوک بالا و پایین را با روشی مناسب کوتاه کنید . درصورتیکه کوتاه کردن به درستی انجام شده باشد طول نوک بالا و پایین همسطح می باشد . در سن ۱۸ هفتگی اندازه نوک مرغها را به دقت کنترل کنید و مطمئن شوید که رشد نوک آنها به حدی نیست که به جفتگیری گله آسیب برسانند. نوک پرندگانی که خیلی بلند است و یا نوک های قاشقی شکل و طوطی مانند یا دیگر ناهنجاریهای نوک که ممکن است دسترسی طیور را به آب و دان مشکل نماید ، باید در حد استاندارد اصالح شود .
خروسها در پرورش مرغ بومی

حصار دور محوطه جوجه ریزی در پرورش مرغ بومی
حصار دور محوطه جوجه ریزی در پرورش مرغ بومی

جهت دستیابی به یکنواختی مناسب و حداکثر پتانسیل باروری ، باید کوتاه کردن نوک خروسها به دقت و درستی انجام گیرد. تنها ناحیه کراتینی نوک را کوتاه کنید. نوک پرندگان را در سن ۱۸ هفتگی به دقت کنترل کنید و نوکهایی که دارای رشد مجدد بوده و یا دارای وضعیت غیرطبیعی هستند باید مجددا کوتاه شوند.کوتاه کردن نوک خروسها ، باعث کاهش آسیب به مرغها در دوره جفتگیری می گردد و به موثر بودن جفتگیری کمک می نماید.

 

دوره رشد - مرغ بومی
دوره رشد – مرغ بومی

درک و تفهیم منحنی وزن بدن در دوره رشـد بسـیار مهـم اسـت و میتـوان ایـن دوره را بـه سـه قسـمت تقسـیم کرد . اولین دوره ۶-۵ هفتگی است کـه یکنـواختی و انـدازه بـدن بـه دسـت آمـده در ایـن دوره در ادامـه زنـدگی پرنده تعیـین کننـده و مهـم اسـت . دومـین دوره ۱۶ -۶ هفتگـی اسـت کـه پرنـدگان بایـد تحـت برنامـه غـذایی  دقیقی قرار گیرند تـا از افـزایش وزن آنهـا جلـوگیری شـود . سـومین دوره بعـد از ۱۴ هفتگـی اسـت کـه در ایـن دوره گله به افزایش رشد جهت آماده شـدن بـرای رشـد جنسـی و رسـیدن بـه یکنـواختی مناسـب بـدون در نظـر گرفتن وضعیت وزن بدن نیاز دارد .

 

مطالب مشابه

مراقبت از بلدرچین های تازه متولد شده-

مراقبت از بلدرچین های تازه متولد شده

مراقبت از بلدرچین های تازه متولد شده مراقبت از بلدرچین...

استفاده از روی در رژیم های پرندگان

استفاده از روی در رژیم های پرندگان

استفاده از روی در رژیم های پرندگان استفاده از روی...

انواع آبخوری مرغداری

انواع آبخوری مرغداری

انواع آبخوری مرغداری آبخوری مرغداری:در سالن های مرغداری جهت در...