سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران

سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران

ما متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود هستیم اطلاعات خرید شما به هیچ یک از موسسات دولتی و یا غیر دولتی بدون اطلاع خریداران داده نخواهد شد. مگر در صورتی که از سوی قوه قضاییه و حکم قطعی جهت تسلیم اطلاعات خرید صادر و ابلاغ گردد.