دسته‌بندی نشده

بیماری نیوکاسل VNDV

بیماری نیوکاسل VNDV

نیوکاسل در طیور

بیماری نیوکاسل VNDV | محدوده از سه تا شش روز بسته به نوع میزبان آلوده به vNDV، ایمنی میزبان به NDV و مقدار و فشار vNDV میزبان در معرض است.

علائم بالینی عفونت مشاهده شده غیر اختصاصی خواهد بود و می تواند شامل افسردگی، پرخاشگری، تنفس دهان باز، هیپرترمی، بی اشتهایی، بی حسی و هیپوترمی قبل از مرگ باشد.

علاوه بر این، از آنجاییکه ضایعات مشاهده شده در مورد عفونت با vNDV پاتوژنومونیک نیستند، باید سایر بیماری ها مانند آنفولانزای مرغی بسیار پاتوژن، لارنگوتراشیت عفونی و مایکوپلاسموز را در نظر گرفت.

با این حال، اگر خونریزی و نکروز بافتهای لنفوئیدی وجود داشته باشد، به خصوص روده، طحال و تیماس، ویروسوترروپیک vNDV باید مشکوک شود

از آنجایی که لایه ها واکسیناسیون های متعدد NDV را در طول دوره تولید خود دریافت می کنند و بنابراین ایمنی پایدار دارند، ممکن است نشانه های عفونت را به جز کاهش تولید تخم مرغ نشان ندهند.

پرندگان آلوده به سویه های vNDV نوروتروپیک قبل از ایجاد علائم عصبی مثل تورتیکولیس، آتاکسی یا فلج کودک یا پا و همچنین ضایعات ناخوشایند معمولا وجود ندارد.

تمام گونه های ویروس بیماری نیوکاسل (NDV) متعلق به نظم Mononegavirales، Paramyxoviridae خانواده و Avulavirus جنس هستند، در یک سروتایپ قرار دارند و همچنین به عنوان سروتیپ-۱ پارامیکو ویروس پرندگان (APMV-۱) شناخته می شوند.

ویروس ها به شکل پلومورفیک هستند و شامل ژنوم های RNA منفرد منفرد، غیر جدا شده، منفی هستند.

نیوکاسل در طیور

طیور و بیماری نیوکاسل
طیور و بیماری نیوکاسل

بیماری نیوکاسل VNDV | حداقل سه ژنوم مختلف (۱۵،۱۸۶، ۱۵،۱۹۲ یا ۱۵،۱۹۸) وجود دارد که دارای شش ژن هستند که شش ژن پروتئین ساختاری را در ۳۰ تا ۵۰ مرتبه تولید می کنند: nucleocapsid (N)، phosphoprotein (P)، ماتریکس (M)، fusion (F) ، hemagglutinin-neuraminidase (HN) و RNA وابسته (بزرگ) پلیمراز (L).

ویرایش P باعث تولید حداقل یک پروتئین دیگر، پروتئین V که دارای خواص ضد اینترفرون است.

با وجود اینکه همه سویه های NDV در یک سروتایپ قرار می گیرند، تفاوت های فیلوژنتیکی در مقایسه با وابستگی ژنوم وجود دارد.

سویه ها به دو کلاس کلاس I و کلاس II تقسیم می شوند و کلاس II به ۱۶ ژنوتیپ تقسیم می شود

ویروس های کلاس I به طور معمول از پرندگان وحشی جدا می شوند و تمام سوسپانین های گزارش شده دارای ویروسی بسیار پایین هستند به جز یک سوپ مرغ / ایرلند ۱۹۹۰ (الکساندر و دیگران، ۱۹۹۲).

کلاس II، ژنوتایپ I NDV همه ویروسی بودن کم است به جز برای vNDV که موجب شیوع ND در سال ۱۹۹۸ در استرالیا

کلاس II، ویروس های ژنوتیپ II حاوی NDV دارای ویروسی پایین هستند، بعضی از آنها (B۱، LaSota، VG / GA) به عنوان واکسن NDV و vNDV مورد استفاده قرار می گیرند که به طور معمول جداسازی نمی شوند

سویه های NDV کلاس II، ژنوتیپ III-IX و XI-XVI همه ویروزان هستند.

نیوکاسل در طیور

نیوکاسل در مرغداری ها

بیماری نیوکاسل VNDV | جدایه های کلاس II، ژنوتیپ X دارای ویروسی بودن پایین هستند و اغلب در پرندگان وحشی یافت می شوند، اما برخی از آنها از برخی گونه های مرغ جدا شده اند.

در حالی که ایمنی هومورال از واکسیناسیون برای کنترل ND حیاتی است، یکی دیگر از جنبه های مهم که مفهوم جدیدی نیست، اما اغلب نادیده گرفته می شود، تفاوت در مقاومت به ND به دلیل تنوع ژنتیکی است

علاوه بر این، شناخته شده است که بین پاسخ اولیه آنتی بادی به NDV و صفات تولید مطلوب همبستگی منفی وجود دارد

مقاومت ژنتیکی به ND با خطوط مختلف درون یک نژاد برای جوجه ها (Cole and Hutt، ۱۹۶۱؛ Gordon و همکاران، ۱۹۷۱) و ترکیه (Tsai و همکاران، ۱۹۹۲) و در میان گونه های جوجه ها مشاهده شد. و اردک

با توجه به این موضوع، مهم است که توجه داشته باشیم که هر ویروس بیماری نیوکاسل بهتر می تواند در یک گونه در مقایسه با یک دیگر رشد کند، مانند آنچه که در سوپ مرغ های PPMV۱ (کبوتر NDV) دیده می شود.

نمونه دیگری از این را می توان با تغییرات در دوز ۵۰ عدد پرنده از یک دیده می شود.

NDV برای جوجه ها، بوقلمون ها و اردک ها

نیوکاسل در اردک
نیوکاسل در اردک

بیماری نیوکاسل VNDV | در حالی که بهبود مقاومت ژنتیکی به ND از طریق پرورش مقاوم تر نسبت به پرندگان مقاوم به نظر می رسد، از لحاظ منطقی به دلیل دخالت مولفه های چند فاکتوریل بسیار مشکل است.

شاید زمانی که بهره وری تولید پرندگان تراریخته بهبود می یابد، بیشتر نژادهای مقاوم در برابر بیماری می توانند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرند.

یکی دیگر از عوامل مهم کنترل ND در کشورهای در حال توسعه عدم وجود یک \زنجیر سرد\ یا منبع قابل اعتماد برای حفظ واکسن در ۴ درجه سانتیگراد است.

حتی بهترین واکسن زنده واکنش ایمنی را تحریک نخواهد کرد اگر از طریق ذخیره سازی نامناسب در طول فرایند توزیع بی ثبات باشد.

پیشرفت با سرب هسته ترموستبل I-۲ NDV ساخته شده است و در بعضی از کشورهای در حال توسعه جای گرفته است

همچنان بهبود و استفاده از سویه های NDV ترموستابل برای بهبود کنترل در کشورهایی که جداسازی های vNDV اندمیک هستند و زنجیره سرد نامعتبر است ضروری است.

 

واکنش ایمنی فراگیر به عفونت NDV در طیور

عفونت NDV
عفونت NDV

بیماری نیوکاسل VNDV | پاسخ ایمنی ذاتی شامل عواملی است که قبل از ظهور عفونت وجود دارد و می توانند واکسن و یا واکنش سریع به میکروب ها را از بین ببرند.

اجزای اصلی ایمنی ذاتی مرغ عبارتند از: (۱) موانع فیزیکی و شیمیایی مانند پرها و پوست، اپیتلیا و تولید مخاط. (۲) سلول های فاگوسیتیک، از جمله ماکروفاژها و سلول های قاتل طبیعی؛ (۳) پروتئین های مکمل و واسطه های التهاب؛ و (۴) سیتوکین ها.

به طور کلی، پاسخ ایمنی ذاتی به عفونت ویروسی واکنش فوری طراحی شده برای کنترل و مهار رشد و گسترش ویروس و گسترش و کمک به توسعه حفاظت از بیماری های خاص از طریق پاسخ ایمنی سازگار است.

واکنش های اولیه سیستم ایمنی ذاتی با استفاده از گیرنده های کدگذاری شده با گیرنده های ژنی، که به عنوان گیرنده های شناخت الگوی شناخته شده (PRR) شناخته می شوند، نشان می دهند که نشانگرهای مولکولی باقی مانده از میکروب های عفونی شناخته شده به نام PAMP (الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن) است.

تشخیص PAMP توسط PRR ها

بیماری نیوکاسل VNDV | تشخیص PAMP توسط PRR ها، به تنهایی و یا در heterodimerization با PRR های دیگر (گیرنده های تلفنی مانند (TLR)؛ پروتئین های دامنه oligomerization اتصال (NOD) نوکلئوتید؛ هلیکازهای RNA اتصال، مانند ژن ۱ قابل رؤیت اسید رتینوئیک (RIG-I) یا MDA۵؛ لکتین های C نوع)، باعث ایجاد سیگنال های داخل سلولی می شود که برای فعال سازی ژن هایی که برای سیتوکین های پروتئین التهابی، فاکتورهای ضد آپوپتوتیک و پپتیدهای ضد میکروبی کدگذاری می شوند، ایجاد می شود.

ویروس توسط پروتئین میزبان میزبان، از جمله پروتئینهای TLR و NOD شناخته شده است، که باعث تولید سیگنالینگ سریع و فعال سازی فاکتور رونویسی می شود که منجر به تولید فاکتورهای محلول می شود، از جمله اینترفرون و سیتوکین ها، طراحی شده برای محدود و تثبیت ویروسی.

عفونت NDV در شرایط آزمایشگاهی باعث القا شدن اکسید نیتریک (NO) در هتروفیل های مرغ و سلول های تک هسته ای محیطی،

تشخیص mRNA فورون آلفا (IFN-a) و بتا (IFN-b) در ماکروفاژها و تولید گاما (IFN-c) mRNA در محیطی

سلول های تک هسته ای خون

سلول های تک هسته ای خون

بیماری نیوکاسل VNDV | علاوه بر این، عفونت های هتروفیل مرغ باعث کاهش توانایی باکتری های فاگوسیتوزی شده و منجر به اختلال در عملکرد هتروتروفیل شده و ایجاد پرندگان بیشتر به عفونت ثانویه حساس است.

غلظت پایدار بیان NO در آندوتلیوم عروقی نقش مهمی در حفظ هومیوستاز خون ریه ایفا می کند، اما مقدار بالای NO تولید شده توسط ماکروفاژها در پاسخ به پاتوژن ها می تواند اثرات سمی بر میزبان داشته باشد.

در سیستم های پستاندار، مانند ماکروفاژهای کشت شده،

اهمیت کارکردی ژنهای عامل تنظیم کننده اینترفرون (IRF) -۳ و IRF-۷ در ماکروفاژهای موش صحرایی که از حیوانات نابود کننده (KO) حذف شده بودند.


گروه صنعتی اسکندری تولید کننده بهترین دستگاه های جوجه کشی در سطح ایران

سوالات متداول

چگونه به شما اعتماد کنیم؟

پاسخ:  علاوه بر سابقه ، تجربه و محتوای غنی وب سایت فروشگاهی گروه صنعتی اسکندری، دارا بودن نماد اعتماد الکترونیکی به این کسب و کار رسمیت و اعتبار می‏‌بخشد. نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی فروشگاه اینترنتی و تطابق نحوه عملکرد آن با قوانین، اعطا می‏‌شود و کسب و کار اینترنتی دارای نماد به صورت مداوم تحت بررسی این سازمان قرار دارد. برای اطمینان بیشتر شما می‏‌توانید در صفحه اصلی وب سایت فروشگاه دستگاه های جوجه کشی با کلیک روی نماد از جعلی نبودن آن اطمینان حاصل فرمائید. همچنین گروه صنعتی اسکندری با سابقه سال‌ها فعالیت و تحویل موفق سفارش‌ها به بیش از صدها هزار مشتری و ارائه خدمات مورد انتظار مشتریان، سابقه درخشانی از فعالیت خود ایجاد نموده و همواره به عنوان برند پیشرو در زمینه دستگاه های جوجه کشی شناخته شده است. بنابراین با خیال آسوده سفارش خود را ثبت کنید و از خدمات منحصر به فرد گروه صنعتی اسکندری استفاده کنید.

بعد از ثبت سفارش، برای اطمینان از پردازش آن باید با دفتر مرکزی تماس بگیرم؟

پاسخ : خیر در صورت خرید اینترنتی محصولات به دلیل اتوماتیک بودن فرایند ارسال کالا ، محصول در سریعترین زمان ممکن برای شما ارسال خواهد شد، حداکثر زمان دریافت کالا در صورت خرید اینترنتی 42 ساعت پس از سفارش و در صورت خرید پستی 72 ساعت خواهد بود.

خرید دستگاه به صورت اینترنتی بهتر است یا پستی؟

پاسخ:  خرید اینترنتی دستگاه بهتر است زیرا مراحل ارسال کالا به دلیل اتوماتیک بودن سریعتر انجام خواهد شد و در نتیجه کالا در مدت زمان کمتری به دست شما خواهد رسید، در خرید آنلاین محصول کتاب آموزش کامل جوجه کشی از 100 پرنده را نیز به رایگان همراه با دستگاه دریافت خواهید نمود ، علاوه بر این در صورت خرید آنلاین ارسال محصول به صورت رایگان خواهد بود ( ارسال فقط در دستگاه های ایزی باتور 1 و 2 رایگان میباشد)

در تمامی ساعات شبانه روز میتوانیم سفارش خود را ثبت کنیم؟

پاسخ شما در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته می‌‏توانید سفارش خود را ثبت کنید.

از این دستگاه برای جوجه کشی کدام پرنده ها میتوانم استفاده کنم؟

پاسخ :  این ماشین جوجه کشی به دلیل استفاده از سیستم جوجه کشی پیشرفته میتواند از تمامی پرنده های اهلی و زینتی و ماکیان تخمگذار با بالاترین راندمان جوجه کشی نماید. همچنین این دستگاه جوجه کشی به دلیل وجود سیستم جوجه کشی تمام خودکار قادر است از پرنده های پر کاربرد مانند مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، بوقلمون ، اردک به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به حضور کاربر جوجه کشی نماید. یه معنای دیگر میتوانیم بگوییم فقط کافیست تخم ها را درون دستگاه قرار دهید و نوع پرنده ای که قصد جوجه کشی دارید را انتخاب نمائید.

آیا این دستگاه برای جوجه کشی در مرغداری ها مناسب میباشد؟

پاسخ :  بله از آنجایی که دستگاه های جوجه کشی سوپر مینیاتور گروه صنعتی اسکندری از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند در حددی که با نمونه های خارجی مانند آرکام کره و ویکتوریای ایتالیا رقابت مینماید و شما میتوانید با خیالی راحت از این دستگاه جوجه کشی در مرغداری ها برای جوجه کشی از انواع پرنده های اهلی و زینتی ، تولید جوجه یک روزه و… نیز استفاده نمائید.

در صورتی که سوال دیگری داشتیم چگونه بپرسیم؟

پاسخ : در صورتی که هر سوالی در مورد دستگاه های جوجه کشی داشتید میتوانید در قسمت نظرات درج نمائید تا همکاران ما در اولین فرصت سوالات شما را پاسخ دهند.

 

محل دقیق کارخانه کجاست؟

پاسخ :  کارخانه اصلی گروه صنعتی اسکندری در آذربایجان غربی ارومیه شهرک صنعتی فاز دو توسعه بلوار پلاک های ۱۱ و ۱۹ و ۲۰ قرار گرفته است. دفتر مرکزی این کارخانه نیز در ارومیه بزرگ راه خاتم النبیا بعد از ورودی خیابان المهدی جنب تراشکاری اسکندری واقع است البته این کارخانه با بیش از 100 نمایندگی در سراسر ایران آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.

گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه های جوجه کشی به چه شکل میباشد؟

پاسخ :  تمامی محصولات گروه صنعتی اسکندری دارای گارانتی طلایی و شرکتی می باشد که دستگاه شما را تا 12 ماه بدون قید و شرط تضمین نموده و تا 10 سال خدمات پس از فروش را برای دستگاه خریداری شده تضمین مینماید ، هر دستگاه تولید شده توسط گروه صنعتی اسکندری دارای یک سریال بدنه و شناسه تولید میباشد که بر روی برگ گارانتی و بدنه دستگاه درج میگردد که با این سریال توسط خدمات پس از فروش کارخانه قابل پیگیری میباشد.

مزیت دستگاه های جوجه کشی EIG نسبت به سایر تولید کنندگان چیست؟

پاسخ : در دستگاه های جوجه کشی ساخت گروه صنعتی اسکندری از بهترین لوازم استفاده شده است تا کیفیت دستگاه تنظیم گردد، به طور مثال تمامی قطعات الکترونیکی استفاده شده در دستگاه ساخت مالزی و سنسور دستگاه از نوع SHT و ساخت سوئیس میباشد، همچنین استفاده از بدنه PVC که بهترین جنس بدنه دستگاه جوجه کشی میباشد؟

 

چرا وب سایت فروشگاهی گروه صنعتی اسکندری؟

پاسخ :وبسایت فروشگاهی گروه صنعتی اسکندری با تاییدیه از ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی و نماد اعتماد الکترونیکی زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت یکی از معتبرترین و بروزترین سامانه های خرید اینترنتی دستگاه جوجه کشی / قفس/ پرکن و لوازم جانبی می باشد . گروه صنعتی اسکندری 26 سال تجربه خود را در زمینه ساخت دستگاه های جوجه کشی در قالب محصولات موجود در سایت معرفی نموده است.

جوجه کشی به چه معناست؟

پاسخ : مرغ و انواع دیگری از پرندگان (مانند بوقلمون، اردک ها و غازها) و یا هر نوع دیگر از پرندگان برای مدتی طول می کشد روی تخم بنشیند تا تخم به جوجه تبدیل شود به این حالت جوجه کشی طبیعی میگویند، وقتی بشر جایگزین مرغ مادر را پیدا کرد و توانست از آن استفاده نماید به این صورت که دقیقاً هرآنچه مرغ مادر برای تخم نطفه دار محیا میسازد را به صورت مصنوعی توسط دستگاه تهیه کرد و تخم های نطفه دار همچون حالت طبیعی رشد نموده و تبدیل به جوجه شدند این روش را جوجه کشی مصنوعی نامیدند.  و هم اکنون گروه صنعتی اسکندری مفتخر است تا خود را به عنوان بهترین و بزرگترین تولید کننده دستگاه های جوجه کشی در خاور میانه معرفی نماید.

تبدیل تخم مرغ به جوجه چقدر طول میکشد؟

پاسخ : جوجه کشی مرغ معمولا 21 روز طول می کشد , از روز اول تا روز 18 را که نطفه درون تخم رشد مینماید دوران ستر مینامند و از پایان روز 18 به مرحله هچر منتقل می شوند، اما این می تواند بسته به چیزهای مختلف متفاوت باشد.دما و کهنگی تخم نطفه دار باعث می شود زمان جوجه کشی تغییر کند. معمولا هچ جوجه ها تا اواخر روز 25 جوجه کشی هم به طول انجامد.

آیا میتوان تخم چند پرنده را همزمان در یک دستگاه قرار داد و جوجه کشی کرد؟

پاسخ : این کار خیلی مشکل است. انواع مختلف تخم نطفه دار پرنده ها به دما و رطوبت مختلف نیاز دارد و مدت زمان جوجه کشی باهم تفاوت دارد.در حالی که مدت زمان جوجه کشی تخم مرغ نطفه دار 21 روز، تخم نطفه دار غازها می تواند بین 30 و 35 روز و نیاز به یک سطح رطوبت بالاتر و تهویه بیشتر دارد. تخم نطفه دار غاز راباید از هفته دوم به بعد با آب هر روز در حدود 25 دقیقه درب دستگاه جوجه کشی باز شود و دستگاه را خاموش کنید و تخم غازها را با اسپری(با دمای 37 درجه سانتی گراد) رطوبت دستی داده شود ، در حالی که تخم مرغ نطفه دار باید در شرایط مرطوب نگه داشته شود، ولی نه در حد رطوبت غاز! با این حال جوجه کشی تخم های مختلف مشکل است و از استاندارد و توصیه های کمپانی های جوجه کشی به دور می باشد.

کنترل کیفیت مواد اولیه و خوراک آماده طیور

گاهی مرغداران، مواد اولیه خوراک طیور را تهیه می کنند و سپس در مرغداری آنها را با هم مخلوط می نمایند. گاهی هم خوراک آماده را از کارخانه های تولید خوراک دام و طیور تهیه می کنند. در هر دو حالت. ترکیب مواد مغذی بسیار مهم است و باید کنترل شود.

الف) خرید مواد اولیه خوراکی

هنگام خرید مواد اولیه، مرغدار باید از کیفیت بهداشتی و غذایی این مواد، آگاه شود. مرغدار ابتدا باید مواد اولیه را از نظر ظاهری بررسی کند. این بررسی شامل وجود فساد و کپک زدگی، رنگ ظاهری غیر طبیعی و میزان رطوبت زیاد موجود در مواد اولیه است. در صورت وجود حالت غیر طبیعی از نظر موارد گفته شده، مرغدار باید از خرید آن خودداری کند. سپس یک نمونه از آن ماده اولیه را به منظور کنترل بیشتر به آزمایشگاه ارسال کند. در آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد خوراکی، مقدار رطوبت، پروتئین خام، فیبر خام، چربی خام، فسفر، کلسیم و نمک طعام در آن ماده خوراکی بررسی می شود.

اندازه گیری رطوبت، اهمیت زیادی دارد. زیرا بالا بودن رطوبت در ماده خوراکی باعث میشود که خوراک زودتر فاسد شود. به علاوه، وزن ماده خوراکی را بیشتر می کند که بدین معناست که میزان مواد مغذی آن در واحد وزن کاهش مییابد و در نتیجه مرغدار باید هزینه بیشتری را بپردازد.

 

اندازه گیری پروتئین خام نیز مهم است ، زیرا مواد پروتئینی گران ترین مواد جیره خوراکی هستند. کمبود پروتئین سبب کم شدن رشد، تولید و گاهی موجب بروز بیماری در طیور می شود. زیادی پروتئین هم هزینه اضافی برای مرغدار به دنبال دارد.

به علاوه سبب بروز برخی ناراحتی ها در طیور می شود. مثل ناراحتی کلیه ها در طیور، اندازه گیری چربی خام به خصوص در خوراک هایی مانند پودر ماهی و پودر گوشت مهم است.زیرا چربی زیاد در این مواد خوراکی ، از یک طرف میزان انرژی را افزایش میدهد و از سوی دیگر فساد پذیری آنها را زیاد می کند. مرغدار با آگاهی از میزان چربی ماده خوراکی می تواند مقدار انرژی لازم در جیره خوراکی را تنظیم کند. به علاوه در نگهداری و انبارداری آنها دقت بیشتری می کند.

اندازه گیری فیبر خام نیز همیشه انجام میشود. زیرا بالا بودن آن در خوراک، موجب کم شدن بازدهی طیور در رشد و تولید می شود. بهتر است بدانیم که طیور، مواد فیبری را خوب هضم نمی کنند.

تولید مثل بلدرچین

تولید مثل بلدرچین

تولید مثل بلدرچین  : جهت اینکار از دستگاههای جوجه کشی استفاده می شود بلدرچین در کوتاه مدت به بلوغ جنسی می رسد جنس ماده در ۴۲ روزگی شروع به تخم گذاری می کند. تولید اسپرم در بلدرچین نر در ۳۶ روزگی شروع می شود و جهت تکثیر و تولید مثل از بلدرچین مادر و تخمهای بدست آمده از آن استفاده می شود. بلدرچین های مادر خریداری شده نباید بیشتر از ۳ – – ۲ هفته سن داشته باشند تولید تخم در روزهای ۶۰ در صورت افزایش مدت زمان روشنایی از فروردین لغایت شهریور ۱۰۰- ۵۰ تخم می گذارند پس از طول سال از یک قطعه بلدرچین ۳۰۰ – – ۲۵۰ تخم یرداشت می شود.

شرایط ایده ال نوردهی و ایجاد روشنایی در سالن ۱۸ – ۱۴ ساعت در روز میباشد. در انتخاب تخمها جهت استفاده در جوجه کشی باید به نکاتی همچون پاکیزگی تخم، سالم بودن و وزن آن توجه نمود. اگر مجبور به ذخیره تخم های بدست آمده از مادران مولد باشیم باید آنها را در شرایط مناسب یعنی در دمای ۱۸ – ۱۶ درجه سانتی گراد و رطوبت ۸۰ – ۷۵٪ نگهداری کرد. اگر تعداد تخم تولید شده کمتر از ظرفیت ماشین جوجه کشی باشد. میتوانیم تخم های بدست آمده را تا ۱۵ – ۱۰ روز در شرایط محیطی فوق الذکر ذخیره و نگهداری نمائیم۔

جوجه کشی بلدرچین

جوجه کشی بلدرچین
جوجه کشی بلدرچین

تخم ها در روی راک بطرز افقی یا بشکلی که نوک تیز آن در قسمت پائین باشد، قرار می گیرند. در صورتی که تخم بلدرچین بیشتر از یک هفته جهت جوجه کشی ذخیره و نگهداری شود باید هر روز با جابجا نمودن، وضعیت انها تغییر داده شود. در تولید جوجه بلدرچین توسط ماشین جوجه کشی رعایت ۴ شرط دما، رطوبت و تهویه مناسب و جابجا کردن الزامی است تخم بلدرچین بعد از ۱۸ – ۱۷ روز هج می شود. دمای ماشین جوجه کشی بایستی ۳۷/۵ درجه سانتی گراد باشد اما در دو روز اخر درجه حرارت جوجه کشی کاهش داده می شود. تهویه توسط یک یا چند سوراخ ایجاد شده در سقف دستگاه انجام می گیرد.

 همچنین FAN تعبیه شده داخل دستگاه منجر به ورود هوای تمیز به داخل و خروج هوای کثیف به خارج آن خواهد شد. در ۱۴ روز اول تخمهای داخلی ستری بلافاصله هر ۴-۲ ساعت یکبار و یا حداقل روزی ۵ بار جابجا می شوند اگر این کار توسط دستگاه و به صورت اتوماتیک باشد به ازاء هر یک ساعت یکبار انجام خواهد گرفت، دو روز آخر تخمها به هچری انتقال داده می شوند.

هچر

هچر بلدرچین
هچر بلدرچین

تعداد جوجه های هج شده بازاء هر یکصد تخم راندمان هج و تعداد تخمهای بارور بازاء هر یکصد تخم نیز میزان باروری را تعیین می کند. بهترین موقع تعیین درصد ( باروری و راندمان هچ ) انتقال تخمها از ستری به هچری می باشد. تعیین ظرفیت دستگاه جوجه کشی و محاسبه اندازه گله مادر اگر بر اساس ارزیابی های بعمل امده فرضا نیاز هفتگی بازار در حدود ۱۰۰۰ قطعه بلدرچین براورد و مشخص شود، باید ۱۰٪ افزون بر این نیاز بلدرچین تولید و عرضه کرد. زیرا تلفات ۱۰ – ۵٪ جوجه ها را در طول پرورش نباید فراموش نمود. به همین منظور جهت تامین ۱۰۰۰ قطعه جوجه بلدرچین در هفته و با در نظر گرفتن ۹۰٪ میزان باروری تخم و ۸۰ ٪ میزان هچ، به تعداد متوسط ۱۵۵۰ عدد تخم نیاز می باشد.

 با این حساب بایستی روزانه ۲۲۵ عدد تخم از گله مادر تولید و پس از یک هفته ذخیره کردن به دستگاه جوجه کشی منتقل می نمائیم. اگر میزان بارور بودن ۱۵۵۰ عدد تخمهای جمع آوری شده در طول هفته که در داخل ماشین جوجه کشی گذاشته شدهاند را ۹۰٪ تخمین بزنیم، در آخر پانزدهمین روز تعداد ۱۴۰۰ – – ۱۳۷۶ عدد تخم بارور از ستری به قسمت ه چری منتقل خواهد شد. به همین منظور ظرفیت هچری باید باندازه ۱۴۰۰ عدد تخم در نظر گرفته شود از طرف دیگر چون هفته ای یکبار تخمها جمع آوری و داخل دستگاه گذاشته می شود ظرفیت ستری را باید دو برابر تولید هفتگی تخم در نظر گرفت.


 

دستگاه جوجه کشیدستگاه جوجه کشی ایزی باتوردستگاه جوجه کشی ایزی باتور ۱دستگاه جوجه کشی ایزی باتور ۲ – تولید مثل بلدرچین – تولید مثل بلدرچین  مادر – تولید مثل پرنده بلدرچین

بلدرچین مولد - دستگاه جوجه کشی

میزان تخم گذاری بلدرچین مولد

بلدرچین مولد به طور متوسط در هفته ۳ الی ۵ عدد تخم و در سال اول زندگی تا ۲۶۰ عدد تخم تولید می گذارد که میزان تخم گذاری و کیفیت آن تخم وابستگی بلدرچین ها کثیر تخم هستند. بلدرچین ها ی ماده معمولا در حدود سن ۵۰ روزگی بلے اوج توليد تخم میرسند. بلدرچینها ۷۵ درصد تخمهای خود را بین ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر می گذارند. وزن بلدرچین بالغ: بلدرچینهای نر وزنی معادل ۱۰۰ الی ۱۴۰ گرم و ماده ها که سنگین تر هستند به وزن ۱۲۰ تا ۱۶۰ گرم میرسند.

وزن تخم بلدرچین: تخم بلدرچین به طور متوسط حدود ۹ الی ۱۳ گرم و میانگین وزن تخم ۱۰ گرم و در حدود ۸ درصد از وزن بدن بلدرچین ماده می باشد. قابل ذکر است وزن یک تخم مرغ – مرغ خانگی به صورت متوسط ۶۰ گرم است و وزن یک تخم بلدرچین حدود ۳۳-۳۲٪ مربوط به زرده، ۵۹/۵-۴۸/۵

دوره سترو هیچ و جوجه شدن بلدرچین: تخمهای بلدرچین به تور متوسط بعد از شانزده تا بیست و یک روز باز شده و جوجه ها از پوسته آنها خارج می شوند و وزن جوجه های یک روزه آن ۶ الی ۷ گرم است و رنگ آنها قهوهای با رگه های زرد رنگ است.

نحوه تشخیصر پرندگان نر و مادہ

محصولات بدست آمده از پرندگان ماده بوسیله پرهای قهوه ای روشن ماده با لکه های سیاه در اطراف 9 بالای سینه مشخص می گردند در حالیکه پرندگان نر بر روی گلو و سینه خود رنگ قهوهای تیره دارند. همچنین بر روی لبه بالائی مخرج نرها غده کلواکی با ساختمان پیازی شکل قرار گرفته و مواد کف آلود سفید رنگی از آن ترشح می شود. این غده منحصر به فرد می تواند در ارزیابی قابلیت تولید مثلی در نرها استفاده شود.

بلدرچین مولد
بلدرچین مولد

خواص گوشت و تخم بلدرچین

محصولات بدست آمده از این پرنده دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند که در زیر به برخی از انها اشاره می کنیم: گوشت و تخم بلدرچین خوراکی بسیار کامل و ایده آل خصوصا برای کودکان، زنان حامله و افراد مسن میباشد. می توان گفت که تقریبا در هیچ ائینی منع مذهبی برای مصرف گوشت و تخم این پرنده دیده نمی شود و محصولات آن در تمامی جهان مشتریان خود را دارد. گوشت و تخم بلدرچین برای مردم ارزش غذایی و حتی دارویی دارد و بعضی عقیده دارند که با خوردن گوشت و تخم بلدرچین احساس سلامت و جوانی می کنند. تخم بلدرچین منبع خوبی از ویتامین ها (به جز ویتامین C) می باشد. کیفیت تخم بلدرچین بالاو میزان کلسترول آن از تخم مرغ کمتر است.

تخم و گوشت بلدرچین به دلیل داشتن چربی و کالری پائین و دارا بودن مقادیر زیاد آمینو اسیدهای ضروری، ویتامینها، اسیدهای چرب اشباع نشده، فسفولیپیدها و…، که هر کدام عناصری واجب و حیاتی برای رشد و سلامتی روحی و جسمی انسانها هستند، جزء مواد غذائی ایدهآل به شمار می روند. میزان پروتئین موجود در گوشت این پرنده از پروتئینهای پرندگان معمولی ۵ الی ۱۰ درصد بیشتر است همچنین بسیاری از انواع اسیدهای آمینه کمیاب که در سایر پرندگان یافت نمی شود در گوشت این پرنده حتی به دلیل داشتن فاکتورهای مهم غذائی بعنوان دارو جهت تامین نیاز بیماران مصرف می گردد.

گوشت بلدرچین

 همچنین گوشت این پرنده محصولی بسیار ترد و خوشمزه و مرکب از: آب پروتئین ۲۶٪، مواد معدنی ۳/۲٪ و انرژی cal/100 g ۸۰ می باشد. بلدرچین، حرکت از یک خوراک انحصاری به خوراکی عمومی در چند صده گذشته بلدرچین یک خوراک شکاری و انحصاری مناطق و افراد خاص بوده است اما در حال حاضر گوشت و تخم بلدرچین تنها در رستورانهای درجه یک و گرانقیمت بعنوان خوراکی لذیذ و گرانقیمت عرضه نمی شود بلکه گوشت و تخم این پرنده با توجه به قیمت ارزنده و کیفیت مناسب، در میان عام مردم نیز با استقبال خوبی مواجه شده و تقریبا از هر ۱۰ نفر یک تن گوشت بلدرچین را در سبد غذائی خود قرار میدهد.

بلدرچین مولد 2017
بلدرچین مولد 2017

اخیرا مصرف گوشت بلدرچین در استان تهران افزایش چشمگیری داشته و با توجه به استقبال مصرف کنندگان از گوشت لذیذ این پرنده، اغلب رستورانهای FaSt FOOd، گوشت بلد چین را در لیست غذاهای پر مصرف قرار داده اند. عرضه ی گوشت بلدرچین در قالب بسته های فریز شده و تازه به اوزان ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ گرمی و حاوی ۵ الی ۶ قطعه لاشه است. گوشت این پرنده منبع پروتئینی بسیبار خوش پخت و با قابلیت کبابی شدن بوده که به ذائقه ی ایرانیان نیز سازگار است 9 امکان عرضه ی آن در بازار جهانی نیز در صورت رعایت کردن شاخص های عرضه محصولات را دارا می باشد. شروع پرورش در جهان تقریبا میتوان گفت، اهلی کردن بلدرچین ها در حدود قرن یازدهم و احتمالا در ژاپن صورت گرفته و در چین و کره نیز ادامه یافت.

نگهداری و پرورش بلدرچین

از اوائل قرن ۲۰ نگهداری و پرورش بلدرچین توسط دامپروران از اهمیت خاصی برخوردار گشت. در مرحله نخست هدف از نگهداری بلدرچین تولید تخم بود که بعدها به عنوان یک منبع تولید گوشت نیز مطرح شد. در ژاپن از سال ۱۹۱۰ به گزینی این پرنده جهت تولید تخم آغاز و پس از مدتی جایگاه ویژه ای یافت. در آن زمان تخم بلدرچین ها در انکوباتورهای نفتی و یا در زیر مرغهای کرج قرار داده می شد. اولین پیشرفت صنعت پرورش بلدرچین در سال ۱۹۳۰ اتفاق افتاد و پس از این تاریخ سرعت پیشرفت و انتقال آن به سایر نقاط دنیا بسیار زیاد شد و در اندک زمانی این پرنده به آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و خاور نزدیک راه یافت. این پرنده به دلیل داشتن جثه کوچک دارای مصرف غذایی ناچیزی است و نیاز به جای زیادی جهت پرورش ندارد.

بلدرچین مولد - egg incubator
بلدرچین مولد – egg incubator

همچنین رشد سریع و سن کم بلوغ جنسی و نتیجتا تولید نسل جدید در مدتی کوتاه فيزيولوژی، پاتولوژی و توکسی کولوژی نيز مورد بررسی است. شروع پرورش در ایران صنعت پرورش بلدرچین حدود ۱۵ – ۱۲ سال پیش در ایران آغاز شد و با توجه به سرمایه گذاریهای انجام گرفته در سالیان اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای نموده بطوریکه هم اکنون در ایران نژادهای گوناگونی از این پرنده پرورش داده می شوند. همگام با توسعه این صنعت و عرضه گوشت بلدرچین، بازارهای مصرف گوشت و تخم آن نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای پیدا کرده و با توجه به ارزش غذائی گوشت و تخم آن و بالا رفتن آگاهیهای عمومی در زمینه تغذیه انتظار آن می رود که استقبال عمومی از محصولات بلدرچین روز به روز افزایش یابد.

قطب های مهم پرورش بلدرچین

هم اکنون نیز تراکم مزارع پرورش بلدرچین بیشتر در نقاط مرکزی ایران بوده و این نقاط از قطب های مهم پرورش بلدرچین در ایران به شمار می روند. تولید بلدرچین در دنیا تولید بلدرچین در دنیا هم از نظر تولید گوشت و هم از نظر مصرف تخم در افزایش است و این در حالی. است که هنوز هم گوشت و تخم بلدرچین به عنوان غذائی تجملی مطرح می باشد. برای توسعه کیفیت در امریکا بر روی نژادی از بلدرچین که به اسم Bob White مشهور است کار می شود که از نظر بزرگی جثه از همتای ژاپنی خویش بزرگتر بوده ولی گوشت آن به لذت نوع ژاپنی نمی رسد. ژنتیک پرندگان به تولید بهتر و اقتصاد رضایتبخش بخاطر تقاضای گسترده انها انجامیده است. آینده تولید بلدرچین در حقیقت چنین به نظر می رسد که در سراسر دنیا علاقه پرورش دهندگان طیور را به خود جلب نماید.


 • بلدرچین مولد
 • نحوه تشخیصر پرندگان نر و مادہ
 • دستگاه جوجه کشی
 • در مورد پرنده بلدرچین
 • گوشت بلدرچین
 • نگهداری و پرورش بلدرچین
 • قطب های مهم پرورش بلدرچین
پیشگیری و کنترل بیماری بلدرچین

پیشگیری و کنترل بیماری بلدرچین

پیشگیری و کنترل بیماری بلدرچین : شرایط محیطی با توجه به شرایط آب و هوایی و نیازهای انبار در سنین مختلف قابل تنظیم است. مواد غذایی خشک باید در همه زمان در دسترس باشند، و آب آشامیدنی باید خنک، تمیز و به آسانی در مراقبت در هنگام کار با بلدرچین، به عنوان یک پرنده به راحتی باعث وحشت زدگی می شود و به شدت زمانی که به تله افتاده است تلاش خواهد کرد. دست زدن بیش از حد و یا خشن ممکن است انها را بکشند. از صداهای ناگهانی و اغتشاش باید اجتناب شود. حفاظت از گربه ها، سگ، موش و پرندگان درنده ضروری است. اگر ماده آماده جوجه کشی به محل جدید نقل مکان کرد، به احتمال زیاد یک وقفه ۲ تا ۳ هفته ای در تولید ایجاد می شود. از وارد شدن پرنده جدید در قلمرو گروه تاسیس شده باید خودداری شود.

پیشگیری و کنترل بیماری

ششیوه های مدیریت بهداشت بهترین تضمین در برابر بیماری است. اغلب تجهیزات مانند قفس، فیدر، منابع اب و ابزار باید تمیز و اغلب مطابق اصول بهداشتی عمل کنند. مواد ضد عفونی کنندههای تجاری توصیه می شود. بلدرچینهای ژاپنی از برخی بیماری های مشابه که جوجههای را تحت تاثیر قرار میدهند رنج میبرند. با این حال اگر مسکن، تغذیه، پرورش و بهداشت استاندارد بالا باشد مرگ و میر دیگر یک مشکل نیست. پرندگانی که بیمار به نظر می رسند باید از پرندگان سالم جدا شده باشند. پرندگان مرده باید فوراً خارج شوند. تشخیص دامپزشکی قبل از شروع درمان بهتر است.

پردازشهای تجاری و بازاریابی

یک بازار محدود اما در حال گسترش برای محصولات تخصصی مانند تخم بلدرچین تازه و بلدرچین تازه یا یخ زده وجود دارد. با این حال موفقیت اقتصادی نیاز به تحقیقات بازار کامل و توانایی حفظ منابع تولیدی با کیفیت بالا است. تولید کنندگان بلدرچین که برنامه ای برای کشتار و بازار عرضه بلدرچین دارند پیشنهاد می شود با نیوسات ویلز (NSW) سازمان محصولات غذایی در مورد مقررات مربوط به ساخت و ساز پیرامون فرآوری و بسته بندی تماس حاصل نمایند.


 • پیشگیری و کنترل بیماری بلدرچین
 • پیشگیری و کنترل بیماری پرنده بلدرچین
 • تشخیص بیماری بلدرچین
 • پیشگیری از بیماری بلدرچین
 • درمان بیماری بلدرچین
 • بیماری بلدرچین
دستگاه جوجه کشی مرغ

دستگاه جوجه کشی مرغ

دستگاه جوجه کشی مرغ : گروه صنعتی اسکندری با بیش از ۲۴ سال تجربه در زمینه ساخت دستگاه های جوجه کشی ، دستگاه جوجه کشی مخصوص جوجه گیری از مرغ را تولید کرده است. در اصل تمامی دستگاه های جوجه کشی ساخت EIG توانایی جوجه کشی از مرغ را با راندمانی بسیار بالا دارند.

دستگاه جوجه کشی ماشینی است که دقیقاً شرایط مرغ مادر در آن تعبیه شده است و شما با خریداری این محصول میتوانید به راحتی از پرنده مرغ یا هر پرنده دیگیری جوجه کشی نمایید، ماشین های جوجه کشی نیز در طول سالیان سال بارها و بارها هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ ساختار شبیه سازی مرغ مادر افزایش یافته اند. برای مشاهده دستگاه های جوجه کشی مخصوص مرغ میتوانید به فروشگاه دستگاه های جوجه کشی مرغ مراجعه فرمایید.

خرید دستگاه جوجه کشی مرغ

 

آموزش جوجه کشی مرغ با دستگاه,آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی مرغ,اموزش دستگاه جوجه کشی مرغ,انواع دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,انواع دستگاه جوجه کشی مرغ,بهترین دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,جوجه کشی مرغ با دستگاه,جوجه کشی مرغ بدون دستگاه,خرید دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,خرید دستگاه جوجه کشی مرغ,درجه حرارت دستگاه جوجه کشی مرغ,دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,دستگاه جوجه کشی برای شتر مرغ,دستگاه جوجه کشی برای مرغ عشق,دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,دستگاه جوجه کشی شتر مرغ اندیشه سبز,دستگاه جوجه کشی شتر مرغ تهران,دستگاه جوجه کشی شتر مرغ توسن,دستگاه جوجه کشی شتر مرغ خانگی,دستگاه جوجه کشی شتر مرغ ماسوله,دستگاه جوجه کشی شتر مرغ کوچک,دستگاه جوجه کشی مخصوص شتر مرغ,دستگاه جوجه کشی مرغ,دستگاه جوجه کشی مرغ خانگی,دستگاه جوجه کشی مرغ در اصفهان,دستگاه جوجه کشی مرغ دست دوم,دستگاه جوجه کشی مرغ شاخدار,دستگاه جوجه کشی مرغ صنعتی,دستگاه جوجه کشی مرغ عشق,دستگاه جوجه کشی مرغ قیمت,دستگاه جوجه کشی مرغ لاری,دستگاه جوجه کشی مرغ محلی,دستگاه جوجه کشی مرغ مینیاتوری,دستگاه جوجه کشی مرغ گوشتی,دستگاه جوجه کشی مرغداری,دستگاه های جوجه کشی شتر مرغ,دستگاه های جوجه کشی مرغ,دما و رطوبت دستگاه جوجه کشی مرغ,دمای دستگاه جوجه کشی برای مرغ,دمای دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,دمای دستگاه جوجه کشی مرغ,رطوبت دستگاه جوجه کشی مرغ,روش ساخت دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,روش ساخت دستگاه جوجه کشی مرغ,روش ساخت دستگاه جوجه کشی مرغ خانگی,زمان جوجه کشی مرغ با دستگاه,ساخت دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,ساخت دستگاه جوجه کشی مرغ,طرز ساخت دستگاه جوجه کشی مرغ,طریقه استفاده از دستگاه جوجه کشی مرغ,فروش دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,فروش دستگاه جوجه کشی مرغ,قیمت انواع دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,قیمت انواع دستگاه جوجه کشی مرغ,قیمت خرید دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,قیمت دستگاه جوجه کشی ۱۰۰۰ تایی مرغ,قیمت دستگاه جوجه کشی خانگی شتر مرغ,قیمت دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,قیمت دستگاه جوجه کشی مرغ,قیمت دستگاه جوجه کشی مرغ خانگی,قیمت دستگاه جوجه کشی مرغ عشق,قیمت دستگاه جوجه کشی مرغ محلی,قیمت دستگاه جوجه کشی مرغداری,قیمت دستگاه های جوجه کشی مرغ,قیمت روز دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,قیمت روز دستگاه جوجه کشی مرغ,لیست قیمت دستگاه جوجه کشی شتر مرغ,نحوه ساخت دستگاه جوجه کشی مرغ

دستگاه جوجه کشی در شیراز

دستگاه جوجه کشی در شیراز | EIG برای چندمین بار متوالی دستگاه جوجه کشی به شیراز ارسال کرد که این نشانگر کیفیت دستگاه های جوجه کشی ساخت گروه صنعتی اسکندری میباشد، این دستگاه های جوجه کشی کاملاً اتوماتیک با قابلیت انتخاب پرنده میباشند که برای جوجه کشی از یک پرنده فقط کافیست کاربر نوع پرنده را انتخای نموده و تخم ها را درون دستگاه قرار دهد تا دستگاه به صورت اتوماتیک از تخم های نطفه دار جوجه کشی کند. یکی دیگر از قابلیت هایی که در استفاده از دستگاه های جوجه کشی گروه صننعتی اسکندری را نسبت به سایر دستگاه ها ارجعیت می بخشد سیستم ستر هچر همزمان این دستگاه های جوجه کشی میباشد.

در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱ یک کامیون ماشین جوجه کشی از کارخانه ساخت دستگاه جوجه کشی اسکندری واقع در ارومیه به مقصد شیراز ارسال شد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به بخش تماس با ما مراجعه فرمائید و با بخش فروش کارخانه در ارتباط باشید.

دستگاه جوجه کشی در شیراز
ماشین جوجه کشی شیراز

حضور گروئه صنعتی اسکندری در شبکه های اجتماعی

کانال جوجه کشی و پرورش
کانال جوجه کشی

کانال جوجه کشی در تلگرام | گروه جوجه کشی در تلگرام | گروه جوجه کشی در اینستاگرام | کانال جوجه کشی در اینستاگرام | کانال جوجه کشی در telegram | گروه جوجه کشی در telegram | گروه جوجه کشی در instagram | کانال جوجه کشی در instagram | کانال دستگاه جوجه کشی در تلگرام | گروه دستگاه جوجه کشی در telegram | کانال دستگاه جوجه کشی در اینستاگرام | کانال دستگاه جوجه کشی در instagram | کانال دستگاه جوجه کشی در دنیای مجازی | گروه دستگاه کشی در دنیای مجازی | گروه دستگاه جوجه کشی در شبکه های اجتماعی | گروه جوجه کشی در شبکه های اجتماعی | گروه پرورش مرغ در تلگرام | گروه پرورش مرغ در telegram | گروه پرورش مرغ در اینستاگرام | گروه پرورش مرغ در instagram |  کانال پرورش مرغ در تلگرام | کانال پرورش مرغ در telegram |  کانال پرورش مرغ در اینستاگرام | کانال پرورش مرغ در instagram | کانال پرورش کبک در تلگرام | کانال پرورش کبک در telegram | گروه پرورش کبک در تلگرام | گروه پرورش کبک در telegram | گروه پرورش کبک در اینستاگرام | گروه پرورش کبک در instagram | کانال پرورش کبک در اینستاگرام | کانال پرورش کبک در instagram | گروه پرورش غاز در تلگرام | کانال پرورش غاز در telegram | گروه پرورش غاز در اینستاگرام | گروه پرورش غاز در instagram | کانال پرورش غاز در اینستاگرام | کانال پرورش غاز در instagram | گروه پرورش مرغ در دنیای مجازی | گروه پرورش مرغ در شبکه های اجتماعی | کانال پرورش مرغ در شبکه های اجتماعی | کانال پرورش مرغ در دنیای مجازی | گروه پرورش کبک در شبکه های اجتماعی | گروه پرورش کبک در دنیای مجازی | کانال پرورش غاز در شبکه های اجتماعی | گروه پرورش غاز در دنیای مرغداری |  کانال پرورش اردک در دنیای مجازی | کانال پرورش اردک در شبکه های اجتماعی | کانال پرورش اردک در تلگرام | کانال پرورش اردک در telegram | پرورش اردک در اینستاگرام | پرورش اردک در instagram | پرورش بوقلمون تلگرام | گروه پرورش بوقلمون در تلگرام | گروه پرورش بوقلمون در telegram | کانال پرورش بوقلمون در تلگرام | پرورش بوقلمون در instagram | پرورش بوقلمون در اینستاگرام | پرورش بوقلمون در دنیای مجازی | گروه پرورش بوقلمون در شبکه های اجتماعی | گروه پرورش بلدرچین در شبکه های اجتماعی | گروه پرورش بلدرچین در تلگرام | گروه پرورش بلدرچین در telegram | پرورش بلدرچین در اینستاگرام |  پرورش بلدرچین در instagram | کانال پرورش طیور در تلگرام | گروه پرورش طیور در telegram | پرورش طیور در اینستاگرام | پرورش طیور در instagram | کانال جوجه کشی در تلگرام | گروه جوجه کشی در تلگرام | کانال جوجه کشی | گروه جوجه کشی |

کانال جوجه کشی

گروه جوجه کشی در تلگرام

کانال جوجه کشی تلگرام

کانال پرورش طیور

گروه صنعتی اسکندری در تلگرام

کانال دستگاه جوجه کشی

نیازهای اساسی تغذیه بلدرچین نر و ماده

ادامه مقاله نیازهای اساسی تغذیه بلدرچین نر و ماده – بخش دهم : برای محاسبه میزان هوایی که باید از سالن خارج شود باید یکسری از فاکتورها را مد نظر داشته باشیم که در زیر به آنها اشاره می کنیم :
۱. نوع پرنده ( که در اینجا بلدرچین است )
۲. وزن پرنده ۲۵۰-۱ گرم
۳. سن پرنده که بستگی دارد برای کدام امر تولیدی نگهداری شود ۳۹۰-۵؛ روز
۶. دمای هوای بیرون سالن : بسته به فصل و اقلیم محل فارم تغییر می کند
۵. نوع عایق بندی سالن
ا”. دمای استاندارد داخل سالن ۳۷-۲۱ درجه سانتی گراد
۷. رطوبت استاندارد ۷۰-۱۰ درصد رطوبت نسبی هوای سالن .
سه گاز انتهایی جدول فوق حاصل تخمیر و استحصال از کود می باشند که عدم حضور آنها در یک واحد پرورشی بسیار بهتر از حضور آن هاست که از جمله خواص ان ها به جز متان بقیه ان ها دارای بو هستند.
تهویه :
همانطور که گفته شد بلدرچین به عنوان جانوری بسیار پر جنب و جوش نیاز مبرم به هوای پاکیزه و پراکسیژن دارد و به همین جهت واحد پرورش ما باید دارای یک تهویه خوب، کار آمد و متناسب با شرایط ما اعم از حداکثر وزن پرنده ، حداکثر دما و اکسیژن لازم برای بلدرچین در هر سالن : بسته به سن مورد پرورش باشد چراکه رعایت این نکات از نظر اقتصادی به صرفه تر است و برای تمام گله ها مهم محسوب می شوند ولی می توان آن را برای جوجه ها و گله های مادر قدری مهم تر تلقی کرد، لذا ما در اینجا به معرفی برخی از سیستم ها و روش های متناسب با پرورش این پرنده زیبا و در واقع اکثر آن ها می پردازیم.

 

نیازهای اساسی تغذیه بلدرچین نر و ماده
نیازهای اساسی تغذیه بلدرچین نر و ماده

تهویه در یک سالن نقش تأمین کننده ی یک هوای سالم را برای استفاده طیور در سالن ایفا می کند که این هوای سالم عبارتست از هوایی که از نظر رطوبت ، دما و میزان گازهای موجود همچنین آمونیاک و اکسیژن در سطح مطلوب و استاندارد برای استنشاق استعمال بلدرچین قرار داشته باشد. لذا برای داشتن یک هوای استاندارد و مطلوب پرنده باید یک سیستم تهویه ای استاندارد و مطلوب داشته باشیم بدین جهت شرایط لازم را برای داشتن چنین سیستم تهویه ای به شرح ذیل اعلام می نمائیم .
۱. تهویه باید در تمام سالن یکنواخت عمل کرده و در هیچ کجا باعث کم یا زیاد شدن جریان هوا نشود و نقطه کور ندهد.
۲. باید حرکت هوای تمام سالن در یک جهت بوده (مثلاً شمال به جنوب و یا شرق به غرب ) در غیر اینصورت در طیور ایجاد استرس می کند.
۳. یک سیستم سالم تهویه به دو بخش تهویه هوا و هواکش تقسیم می شود، حال اگر این دو بخش مکمل یکدیگر نباشند و اثر هم را خنثی نمایند باعث بروز مشکل در سالن می شوند. .
۴٫ باید در انتخاب تهویه نوع منبع حرارتی را در نظر گرفت تا هم در میزان اکسیژن سالن خللی وارد نیاید و هم مصرف سوخت به میزان کافی تنظیم شود و حداکثر صرفهجویی بشود و با تهویه هماهنگ شود.
برای مشخص کردن تهویه ها باید آنها را به قسمت های مختلف دسته بندی کنیم و دیگر آنکه سیستم های تهویه را نباید هرگز با روش های تهویه ای اشتباه بگیریم .
سیستم های تهویه عبارتند از :
تهویه طبیعی :
عبارتست از تهویه ای که توسط نیروهای طبیعی انجام می شود و نیازی به مصرف انرژی و صرف هزینه ندارد.
این نوع تهویه در یک واحد پرورشی از طریق دریچه ها انجام می شود که در پرورش بلدرچین به ازی هر ۶۰۰۰ بلدرچین یک مترمربع مساحت دریچه را در نظر می گیریم و یا به ازای ۱۰-۵ درصد مساحت کل سالن را با توجه به اقلیم و خود سالن پنجره در نظر می گیریم : که البته این یک رقم دقیق نمی باشد زیرا عوامل دیگری نظیر جهت وزش باد، جهت دریچه ها و سالن در تعیین تعداد پرنده نسبت به مساحت دریچه ها دخیل هستند.

کلمات مرتبط : نیازهای بلدرچین ، نیازهای تغذیه ای بلدرچین ، تذیه بلدرچین نر ، تغذیه بلدرچین ماده