مقالات جوجه کشی

مقالات جوجه کشی آموزش جوجه کشی و پرورش طیور – مقالات به روز نگارش شده و ترجمه شده از منابع معتبر.آموزش نگهداری و پرورش انواع پرندگان و جوجه کشی از پرندگان مانند مرغ,بلدرچین,قناری,طوطی,کبک,شرترمرغ,بوقلمون , …

ساختمان تخمدان

ساختمان تخمدان و مجرای تخمدان گرچه در اوایل دوره جوجه کشی دستگاه تولید مثلی سمت چپ و راست مشاهده میشوند ،ولی در یک مرغ بالغ تنها یک تخمدان و مجرای تخمدانی آن فعال است. 

 برخلاف بیضه ها در جنس نر، تخمدان و مجرای تخمدانی راست در اواسط دورهٔ جوجه کشی تحلیلی می روند و در یک مرغ سالم هیچ وظیفه ای را برعهده ندارند. تخمدان چپ در انتهای حفره بدن در مجاورت کلیه چپ قرار گرفته است. در طول دوره جوجه کشی حدود ۲۰ هزار اووسیت رشد می کند که تنها ۲۰۰۰ عدد از آنها با چشم غیر مسلح قابل دیدن میباشند. در نیمچه های در حال رشد این اووسیتها حداقل توسعه را پیدا می کنند بطوریکه در کالبدگشایی به سختی قابل مشاهده هستند. در طی بلوغ سلسله مراتبی از تخمک توسعه مییابد که تأمین کننده توالی از تخمک ها برای تخمگذاری روزانه می باشد. در مرغ بالغ وزن تخمدان حدود ۳۵ گرم میباشد که از ۳ یا ؛ فولیکول بالغ بزرگ و یک سری فولیکول شامل ۸ تا ۱۲ فولیکول با اندازه های کوچکتر تشکیل شده است. فولیکول ها حاوی لایه های متراکمی از زرده می باشند که به طور پی در پی در آنها ذخیره شده است. اگر رنگ های محلول در چربی با رنگ متفاوت را به صورت روزانه در اختیار مرغ قرار دهیم ذخیرهٔ پی در پی این مواد مشهودتر خواهد بود. بیشترین حجم فولیکول که شامل ۵۰ درصد چربی و ۵۰ درصد پروتئین در هر واحد از ماده خشک می باشد، در طی ۳ یا ؛ روز پیش از تخمکگذاری ذخیره می شود.

تحلیل فولیکول ها

اگر فولیکول رها نشود، شروع به تحلیل رفتن می کند که می تواند تدریجاً بازجذب شده یا پاره شده و محتویات آن به داخل حفرهٔ بطنی ریخته و موجب عفونت پرده صفاق شود. چنین تحلیل فولیکولی معمولا به وسیله تولکبری یا نقص در تغذیه به وجود می آید. مجرای تخمدانی به تخمدان متصل نیست از اینرو زمانی که فولیکول ها رها می شوند، باید در قسمت شیپور مانند مجرای تخمدان که اینفاندیبلوم نامیده می شود بیافتند. علت عدم توانایی وارد شدن تخمک به داخل مجرای تخمدانی غالباً رها شدن همزمان چندین تخمک می باشد که متأسفانه این عارضه بر خلاف مرغهای تخمگذار تجاری، بیشتر در گله های مرغ مادر گوشتی بروز می کند.

تخمدان پرندگان

مجرای تخمدانی

اینفاندیبلوم حاوی غدد ذخیره اسپرم می باشد . آلبومین در بخش بعدی مجرای تخمدانی که مگنوم نامیده می شود تشکیل می گردد در حالیکه غشاء های پوسته در نواحی میانی ایستموس تشکیل می شوند. زمان عمده تشکیل تخم مرغ صرف تشکیل پوسته تخم مرغ می شود که بالغ بر ۱۵ تا ۱۸ ساعت زمان لازم است تا مواد تشکیل دهندهٔ پوسته تخم مرغ رسوب کند. سر انجام رنگدانه های پوسته در طول 2 تا 3 ساعت آخر قبل از تخمگذاری ترشخ میشوند

تشخیص جنسیت جوجه

تعیین جنسیت

روش جایگزین برای تعیین جنسیت جوجه با استفاده از رنگ پر، سرعت پر در آوری است در حالیکه این دو روشی از لحاظ اصول پایهٔ ژنتیکی یکسان می باشند. میزان توسعهٔ پرها در پرنده ها کاملاً متغییر است و در میان یک جمعیت انتخاب نشده حدود ۶ هفته تفاوت در سنی که کلیه پرهای ریخته شده جایگزین می شود وجود دارد. اغلب پرنده ها ۶ تا ۹ بار پر ریزی می کنند که این مراحل شامل ریختن کرکها، پرهای جوجه، ۱ تا ۳ مرحله پر ریزی در مرحلهٔ جوانی و در نهایت ریختن پر و بال پرندهٔ بالغ میباشد. سرعت پر در آوری تحت تأثیر ژن مغلوب وابسته به جنس است در حالیکه این ژن بر سرعت رشد تمامی پرها تأثیر می گذارد اما تفاوت قابل توجه، عمدتاً در سرعت رشد پرهای بال و نواحی دم مشاهده می شود. پر در آوری آهسته (K) نسبت به پر در آوری سریع (k) غالب است. بنابراین پرنده های نر با پر در آوری آهسته به صورت KK یا Kik و پرنده های ماده به صورت – K میباشند. در جوجه های حاصل از این والدین طول پرهای پوششی بال معادل یا بزرگتر از پرهای اولیه است. از طرف دیگر پرنده های نر با پر در آوری سریع (kk) یا جوجه های ماده ( – k) دارای پرهای اولیهٔ بلندتر از پرهای پوششی هستند. بنابراین با تلاقی خاصی می توان جوجه های نر و مادهای تولید کرد که از لحاظ صفت پر در آوری متفاوت بوده و این صفت برای تعیین جنسیت جوجه مورد استفاده قرار گیرد. بطوریکه در مثال قبل نشان داده شد در تعیین جنسیت با استفاده از رنگ پر، رنگ جوجهٔ نر و ماده دقیقاً برعکس رنگ پر والدین نر و ساده بود. مشابه این حالت در مورد سرعت پر در آوری وجود دارد. تمایل بر این است که جوجه های ماده دارای پر در آوری سریع و جوجه های نر دارای پر در آوری آهسته باشند. در این صورت در گلهٔ مادر باید خروس های با پر در آوری سریع را با مرغ های دارای پر در آوری آهسته آموزش داد.

صفات

در هر نسل خصوصیات فنوتیپی صفات وابسته به جنس به طور کامل برعکس می شود، بنابراین در برنامهٔ آمیزشی نسل قبل صفاتی از قبیل سرعت پر در آوری از خط پدری به مادری تغییر می کند. به عنوان مثال در تلاقی بالا والد مادهٔ دیر پر در آور از خطوط اجدادی که والد نر آنها دیر پر در آور و والد ماده آنها زود پر در آور بوده اند به وجود آمده است. متعاقباً در سطح پدر جدا صفت پر در آوری نیز برعکس این حالت می باشد. لاینهای متفاوتی وجود دارند که از لحاظ پر در آوری سریع یا آهسته هموزیگوت بوده و تا زمان تلاقی نهایی، تعیین جنسیت آنها از طریق کلوآکی انجام می شود. همچنین تعدادی از شرکت های اصلاح نژاد کننده لاین هایی برای تولید مرغ های مادر کوتوله ” دارند. جثهٔ پرنده های حاوی ژن کوتولگی (dw) ۳۰ درصد کوچکتر از اندازهٔ سایر پرنده های معمولی (Dw) میباشد.

استفاده از مرغ های مادر کوتوله مزایایی را به همراه دارد، زیرا جثهٔ این مرغ ها ۲۵ درصد کوچکتر است و تبعاً خوراک مصرفی آنها کمتر است. پرنده های دارای ژن کوتولگی تا حدودی نسبت به تنش حرارتی مقاوم هستند که این مقاومت احتمالا ناشی از فعالیت کمتر غدهٔ تیروئید مرغ های کوتوله می باشد. بدلیل اینکه ژن Dw نسبت به ژن کوتولگی dw غالب است نتاج گوشتی نر( DWd W) دارای اندازهٔ جثهٔ معمولی هستند. اما در عملی ژن DW غلبهٔ ۱۰۰ درصد بر ژن dW ندارد، از اینرو اندازهٔ جثهٔ نتاج گوشتی نر ۹۷ درصد اندازهٔ جثهٔ جوجه های گوشتی معمولی است. خطوط اجداد کوتوله می توانند متناوباً تولید مرغ های مادر با اندازهٔ جثهٔ طبیعی یا کوتوله بنمایند. 

اگر شما نیز تمایل به پرورش جوجه با دستگاه جوجه کشی دارید میتوانید از محصولات گروه صنعتی اسکندری استفاده نمایید.

افزایش رشد پرندگان

اخیراً بیشتر شرکتهای اصلاح نژاد کننده از طریق شجرهٔ پرندگان بازدهٔ خوراک را برآورد می کنند. که در طی مدت زمانی که انتخاب شدید برای افزایش سرعت رشد صورت گرفته، بازدهٔ خوراک جوجه های گوشتی به شدت بهبود یافته است.

تا حدزیادی این بهبود در بازدهٔ غذایی به علت کاهش سن برای رسیدن به وزن مشخص میباشد که علت این امر کاهش استفاده از خوراک مصرفی برای تأمین نیاز نگهداری و استفادهٔ مستقیم آن در جهت رشد می باشد. در هر حال وراثت پذیری بازدهٔ خوراک حدود ۰/۲۵ است بنابراین پیشرفت با انتخاب مستقیم برای این صفت نسبتاً ضعیف است. پرنده های با وزن و سن یکسان می توانند بازدهٔ خوراک متفاوتی داشته باشند. تفاوت بازده مستقل از وزن برای سن مشخص است که احتمالا به دلیل تفاوت قابلیت هضم یا قابلیت سوخت و ساز مواد مغذی، تفاوت در ترکیب لاشه ( چربی بیشتر منجر به کاهش بازدهٔ خوراک ) یا از دست دادن حرارت بیشتر بدلیل پر در آوری ضعیف تر یا فعالیت بیشتر می باشد. اندازه گیری بازدهٔ غذایی در عمل بسیار مشکل است. برای انتخاب پرنده ها میبایست در جایگاه های انفرادی کوچک قرار گرفته و مقدار خوراک مصرفی در طی یک دورهٔ ۱۰ الی ۱۶ روزه اندازه گیری شود. همچنین بدین منظور می توان پرنده ها را در قفس نگهداری کرد. جوجه های گوشتی که در قفس پرورش می یابند رشد آهسته تری نسبت به پرنده هایی که بر روی بستر پرورش می یابند دارند. در روند انتخاب ژنتیکی، پرنده هایی که از لحاظ صفت مربوطه عملکردی بالاتر از میانگین دارند انتخاب می شوند، بنابراین حتی در پرنده هایی که در قفس پرورش می یابند میزان رشد نسبی یا بازدهٔ غذایی قابل تمایز است. همان طوریکه قبلاً شرح داده شد، برنامه های اصلاح نژاد بر اساس شجره نامه، می بایست تعادلی بین صفات رشد و تولیدمثلی برقرار نماید. همبستگی منفی بین صفات رشد و صفات تولید مثلی مانند تعداد تخم مرغ تولید شده و باروری وجود دارد.

تا حد زیادی ما می توانیم این مشکل را به وسیلهٔ ممانعت از رسیدن مرغ های مادر به ظرفیت ژنتیکی رشد با استفاده از روش هایی مانند محدودیت فیزیکی خوراک رفع نمائیم. با سنگین تر شدن خروس ها میزان منی آنها افزایش مییابد. اما عموماً این منی حاوی اسپرم های مرده یا غیر طبیعی می باشد که دارای میزان سوخت و ساز پائین تر و تحرک کمتر می باشند. همچنین در خروس های سنگین تر تمایل جنسی کاهش مییابد. در مرغ ها ارتباط مثبتی بین اندازهٔ بدن و تخمکگذاری نامنظم و سندرم تخم مرغ ناقص وجود دارد. تخمک گذاری نامنظم منجر به رها شدن همزمان چندین تخمک می شود یعنی اینکه ۲ یا تعداد بیشتری تخم از تخمدان در یک زمان آزاد می شود. وجود دو تخم در مجرای تخمدان می تواند منجر به توليد تخم مرغهاى دو زرده يا تخم مرغهای فرورفته شود که اين دو نوع تخممرغ در صورت بارور بودن میزان جوجه در آوری را کاهش می دهند.

اگر چند تخمک به طور همزمان رها شود بعضی تخمها به طور کامل در محل ورودی مجرای تخمدان قرار نگرفته و به داخل حفرهٔ بطنی افتاده و منجر به عفونت پردهٔ صفاق می شوند. همچنین در مرغ های مادر سنگین نقایص پوسته مانند پوستهٔ زبر، رسوب کلسیم زیاد، کاهش رنگدانه ها و غیره، شیوع بالایی دارد که تمام این موارد سبب کاهش قابلیت جوجه در آوری می شوند. بنابراین خطوط مادری در برنامهٔ شجره می بایست به دقت انتخاب شده بطوریکه این مشکلات تولید مثلی به حداقل کاهش یابد. همچنین اندازهٔ تخم مرغ یک خصوصیت مهم می باشد زیرا این صفت روی اندازهٔ جوجه و در نتیجه بر سرعت رشد جوجهٔ گوشتی تجاری تأثیر دارد. در طول دورهٔ جوجه کشی اندازهٔ تخم مرغ روی سرعت از دست دادن رطوبت مؤثر است زیرا این خصوصیت با سطح تخم مرغ ارتباط دارد.

بنابراین، ثبات اندازهٔ تخم مرغ در مرغ های مادر تجارتی بسیار مهم است. اکثر خصوصیات تخم مرغ با اندازهٔ بدن مرغ، در زمان بلوغ ارتباط دارند. این بدین معنی است که وادار کردن پرندهٔ با جثهٔ کوچک به تولید تخم مرغ هایی با اندازهٔ بهینه بسیار مشکل است، در حالیکه در پرنده های بسیار سنگین، مشکل اصلی تعدیل اندازهٔ تخم مرغ در اواخر دورهٔ تولید میباشد.   به ماندگاری به عنوان یک خصوصیت مهم جوجه های گوشتی و مرغ های مادر بالغ اشاره شده است و باید ذکر نمود که پایهٔ ژنتیکی برای مقاومت به بعضی از بیماری ها وجود دارد. مقاومت ژنتیکی به بیماریها به همراه قرنطینه، ریشه کنی و برنامهٔ واکسیناسیون یا درمان، پایه و اساس مدیریت بهداشت در پرورش جوجه های گوشتی می باشد. وراثت پذیری مقاومت به بیماری های خاص کاملاً بالا است، به عنوان مثال میزان وراثت پذیری بیماری مارک حدود ۰/۵ تا ۰/۹ است. اما وراثت پذیری ماندگاری عمومی در پرنده های جوان کاملاً پائین در حدود ۰/۰۱ میباشد. در عمل انتخاب برای مقاومت به بیماریها بسیار مشکل است زیرا این عمل ضرورتاً آزمون نتاج یا خویشاوندان و مبارزه این پرنده ها با عوامل بیماریزا را شامل می شود. واضح است که چنین آزمونی باید تحت قرنطینهٔ کامل صورت گیرد. در پستانداران جنس نر تعیین کنندهٔ جنسیت در نتاج می باشد. اما در پرندگان وضعیت برعکس است وژنوتیپ مرغ تعیین کنندهٔ جنسیت در جنین میباشد. کروموزومهای جنسی معمولاً به صورت Z و W مشخص می شوند، خروسها هموزیگوت (ZZ) و مرغ ها هتروزیگوت ( ZW)

می باشند. در مرغ ها گاهی اوقات -Z به جای ZW نوشته می شود. تفاوت در کروموزومهای جنسی به عنوان یک مزیت در تعیین جنسیت پرنده و یا دستکاری بعضی صفات دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. وجود پرهای با رنگ متفاوت در خروس ها و مرغ ها، روش عمومی تعیین جنسیت ظاهری در تلاقی های متداول در پرنده ها میباشد. مثالی از این روش، استفاده از ژن رنگ پر طلایی و نقرهای میباشد. رنگ نقرهای (S) نسبت به طلایی (S) غالب می باشد، این بدین معنی است که اگر پرندهای حاوی ژن نقرهای در یک یا ۲ جفت کروموزوم باشد رنگ پرهای آن نقرهای خواهد بود. پرنده ای با ۲ ژن غالب نقرهای هموزیگوت نقرهای (SS) نامیده می شود. اگر پرنده حامل ژن نقرهای روی یک کروموزوم و طلایی روی کروموزوم دیگر باشد هتروزیگوت (Ss) نامیده می شود. که در این حالت رنگ پرهای پرنده بدلیل غالب بودن ژن نقرهای (یا مغلوب بودن ژن طلایی ) به رنگ نقرهای خواهد بود. وقتی این ژنها روی کروموزوم های جنسی باشند می توان از وضعیت غالب و مغلوبی، جنسیت نتاج را تمایز داد.

نژاد مرغ مادر گوشتی

واریانسسی ژنتیکی

واريانس مشاهده شده

 (H) وراثت پذیری

وراثت پذیری صفات رشد کاملاً بالا است که دامنهٔ آن از ۰/۶ تا ۰/۹ (یا ۶۰ تا ۹۰ درصد) است.  این بدین معنی است که با انتخاب سادهٔ سنگین ترین پرنده ها در گله، میزان پیشرفت ژنتیکی نسبتاً سریع خواهد بود. از طرف دیگر وراثت پذیری صفات تولید مثلی   پائین تر، یعنی ۰/۰۵ تا ۰/۲ است و بدین معنی است که انتخاب مرغ ها بر اساس ثبت مشخصات تولید تخم مرغ روند بسیار آهستهای برای بهبود تولید تخم مرغ در نتاج آنها است.

تصور غلطی که وجود دارد این است که به عنوان مثال وراثت پذیری ۰/۵ برای صفت سرعت رشد بدین معنی است که انتخاب در هر نسل موجب افزایش سرعت رشد در پرنده به میزان ۵۰ درصد می شود. در حقیقت پاسخ انتخاب برای هر نسل به صورت حاصل ضرب توان دوم وراثت پذیری در تفاوت انتخاب تعریف می شود.

تفاوت انتخاب، تفاوت بین افراد انتخاب شده و میانگین گله است. برای مثال اگر پرنده های نری که انتخاب شده اند ۲۰۰ گرم سنگین تر از میانگین گله باشند. وراثت پذیری برای سرعت رشد ۰/۵ است بنابراین پاسخ انتخاب ۵۰ =۲۰۰ × ۰/۵ گرم خواهد بود. لذا انتظار می رود که در نسل آینده پرنده ها ۵۰ گرم سنگین تر از نسل والدین باشند. جنس نر فقط ۵۰ درصد از مواد ژنتیکی نتاج خود را تأمین می کند، اما این اثر تحت تأثیر پاسخ به انتخاب در خط مادری بیشتر کاهش مییابد.

در طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته میزان پیشرفت توسط مراکز اصلاح نژاد، حداقل ۲۵ تا ۵۰ گرم افزایش وزن برای سن مشخص در هر سال بوده است. این میزان پیشرفت زمانیکه صفات زیادی  در برنامه های اصلاح نژاد مورد توجه قرار گیرد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

در برنامه های اصلاح نژاد در خطوط پدری تأکید عمده بر صفات وابسته به رشد است. به طور مرسوم سرعت رشد یا اختصاصاً وزن بدن در سن مشخص، مهمترین معیار برای انتخاب می باشد. در اوایل دوران توسعهٔ سویه های گوشتی پیشرفت در زمینهٔ این صفت بسیار آسان و سریع بود. با گذشت زمان متخصصین ژنتیک با مشکلات متابولیکی که ناشی از سرعت رشد سریع بود و همچنین نقصان صفات تولید مثلی روبرو شدند. بدون شک ناهنجاریهای متابولیکی از قبیل آسیب، سندرم مرگ ناگهانی و اختلالات اسکلتی فینفسه تابع سرعت رشد است و وزن بالا درسن مشخص در این مورد بی تأثیر است. این صفات پایهٔ ژنتیکی دارند و در حال حاضر مراکز اصلاح نژاد به مشکلات آنها آگاهی داشته و به ارتباط منفی این صفات با سرعت رشد توجه دارند. ناهنجاریهای متابولیکی به خوبی در پرنده های با سرعت رشد بالا مشاهده می شود که این مسئله یکی از مشکلات متخصصین ژنتیک برای انتخاب این پرنده ها به عنوان والدین نسل آینده است.

تولیدمثل موفق در پرنده های گوشتی سنگین از طریق اعمال روش های معمول محدودیت غذایی قابل دسترس است.    در برنامه های انتخاب ژنتیکی، پرنده ها می بایست تحت شرایط تجارتی مشابهٔ جوجه های گوشتی به مدت ۶۲ تا ۹؛ روز پرورش یافته و سنگین ترین پرنده ها انتخاب شوند. پرنده های انتخاب شده می بایست باقی ماندهٔ دورهٔ پرورش تا زمان بلوغ را به عنوان پرنده هایی که استعداد ژنتیکی مطلوبی دارند طی کنند. بنابراین در این دوره به طور استثناً محدودیت غذایی شدیدی اعمال می شود زیرا وزن جوجه های گوشتی در سن ۶۹ روزگی تفاوت اندکی با وزن بالغ مطلوب در سن ۲۲ تا ۲۶ هفتگی دارد. اعمال شرایط لازم برای رشد اولیهٔ سریع ضروری است چون متخصصین ژنتیک می خواهند پرنده ها را علیه مشکلات متابولیکی انتخاب نمایند، لذا در این دوره استفاده از خوراک های پلت شده با تراکم بالای مواد مغذی پیشنهاد شده است.

در برنامه های نوین اصلاح نژاد جوجه های گوشتی تأکید عمده روی خصوصیات لاشه، درصد گوشت و بازدهٔ غذایی می باشد. کیفیت سینه به طور مرسوم از طریق اندازه گیری زاویهٔ سینه تعیین می شود. در هر حال این قضیه از لحاظ تأثیر تاول های سینه بر ساختار سینه اهمیت دارد و بر مقدار گوشت سینه که فقط از طریق کالبدگشایی قابل تشخیص است

تأثیر می گذارد. تعیین اندازهٔ عضلهٔ سینه در پرندهٔ زنده بسیار سخت و پر هزینه است بنابراین، این صفت یکی از مثال های بارز مشکلات انتخاب می باشد که از طریق آزمون نتاج یا خویشاوندان قابل حل است. در آزمون خویشاوندان، عملکرد برادر یا خواهر و در آزمون نتاج، عملکرد فرزندان مورد اندازه گیری قرار می گیرد. اگرچه این گونه آزمونها بسیار پرهزینه و مستلزم صرف وقت میباشد، نتیجهٔ این نوع انتخاب، آنچه که به عنوان جوجهٔ گوشتی جدید، پیش رو داریم می باشد.

 

انواع نژاد مرغ مادر گوشتی

پرورش مرغ گوشتی

نژادها

در ابتدا نژادهای متنوع زیادی برای تولید سویه های گوشتی در صنعت نوپای جوجهٔ گوشتی مورد استفاده قرار گرفت. در آن هنگام تأکید بر تلاقی سویه های مختلفی با تأکید بر روی صفاتی از قبیل رشد و میزان گوشت تولیدی، همچنین تعیین جنسیت از روی رنگ پر بود. بارد راک: به علت معروفیت آن در دانشگاه گوئلف و کورنل، این نژاد به عنوان یک پرندهٔ تولید کنندهٔ گوشت در اوایل قرن ۱۹ معرفی شد. صرفنظر از رشد متوسط این نژاد در مقایسه با سایر نژادها، عیب دیگر آن وجود پرهای باریک تیره رنگ که موجب ویژگی رنگ پر این نژاد می شود، است. پلیموت راکت سفید : در دههٔ ۱۸۷۰ در ایالت نیوانگلند توسعه یافت. این نژاد در بیشتر برنامه های اصلاح نژاد به عنوان خطوط مادری انتخاب می شد. مزیت اصلی این نژاد رنگ سفید پر و بال آن بود و در ابتدا اغلب پرنده های این نژاد پر در آوری آهسته ای داشتند که این ویژگی خیلی سریع با جایگزینی آلل پر در آوری سریع تغییر یافت.

نیوهمشایر

 این نژاد در خطوط مادری برنامه های اصلاح نژاد جوجه های گوشتی استفاده می شد. نیوهمشایر خصوصیات رشدی مناسب و تولید تخم مرغ و جوجه در آوری خوبی داشت. همانند باردراک، پر و بال قرمز و قهوهای آن مانع از این می شود که این نژاد به طور انحصاری در خطوط مادری برنامه های تجاری استفاده شود. کورنیش سفید : این نژاد دارای پرهای سفید و پوست زرد است که در دههٔ ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ سهم مهمی در تولید جوجه های گوشتی با پرهای سفید داشت. این نژاد با پاهای نسبتاً کوتاه و ماهیچهٔ سینهٔ عریض و سنگین به عنوان تأمین کنندهٔ قسمت عمدهٔ ژنهای لاین های پدری در برنامه های اصلاح نژاد مطرح شد. بدلیل اینکه تولید تخم مرغ در این نژاد نسبتاً پائین است بندرت در خطوط مادری در برنامه های تلاقی های ۳ یا ۶ طرفه که از برنامه های معمول اصلاح نژاد است استفاده می شود.

ساس-کسسبک

 این نژاد بیشتر در اروپا وجود دارد که تا حدودی قابل مقایسه با نیوهمشایر در ایالت متحدهٔ آمریکا میباشد، به عنوان یک نژاد مناسب در هر یک از خطوط پدری یا مادری مورد استفاده قرار گرفته است. پایهٔ اغلب برنامه های اصلاح نژاد جوجه های گوشتی تلاقی خروس کورنیش سفید با مرغ پلموت راک سفید می باشد. علاوه بر اینکه در نتیجهٔ این تلاقی پرها سفید می شود تعادل مطلوبی از رشد، اندازهٔ جثه، ماندگاری و سطح مطلوبی از تولید مثل حاصل می شود. پرورش جوجه های گوشتی به شکل مدرن در اواسط دههٔ ۱۹۳۰ در مناطق دلمار وا” در ایالت متحدهٔ آمریکا شروع شد. انگیزهٔ وارد شدن به این صنعت جدید کاهش رونق صنایع سنتی تولید پوستهٔ صدف و تولید میوه در این نواحی بعلاوهٔ وجود بازار بزرگ محلی که به سهولت محصول تازه را جذب می نمود، بود. تغییر از تولید تخم مرغ به تولید گوشت به وسیلهٔ مرگ ومیر بالای پرنده های لگهورن که بعداً معلوم شد به علت بیماری مارک بوده است، شتاب گرفت. در این زمان سویه های گوشتی مقاومت بیشتری به بیماری مارک نشان دادند، که احتمالاً دلیل آن به دورهٔ پرورش بسیار کوتاه جوجه های گوشتی با رشد سریع مربوط می شود. همچنین نیوهمشایر به سرعت صنعت جدید جوجه های گوشتی را توسعه داد، گرچه این نواحی از ایالت نیو انگلند بزودی به عنوان منطقهٔ مهمی برای شرکت های اصلاح نژاد کننده شد. تمایل شرکت های اصلاح نژاد واضح است که این روند به صورت نامحدود نمی تواند ادامه یابد۔ جدول ۱- ۱ الگوی تغییرات عملکرد جوجه های گوشتی را در طول این دورهٔ تاریخی کوتاه نشان می دهد.

نتیجهٔ فرعی بهبود استعداد ژنتیکی، به هم پیوستن شرکت های اولیهٔ اصلاح نژاد کننده طیور بود. در حال حاضر ( ۱۹۹۹) فقط ۷ شرکت جهانی وجود دارد که تأمین کننده عمده
گلههای مادر گوشتی هستند.
 انتخاب ژنتیکی شرکت های پرورش دهندهٔ لاین، انتخاب خود را بر روی پرنده های بسیار با ارزشی که در داخل گروه های خویشاوند کوچک نگهداری می شوند متمرکز نموده اند. تعداد پرنده هایی که شرکت های اصلاح نژاد کننده در اختیار دارند در مقایسه با تعداد پرنده هایی که نهایتاً به عنوان
نتاج در طی ۳ یا ؛ نسل تکثیر و تولید خواهند شد اندک است. در حقیقت مزارع بزرگ جوجهٔ گوشتی تعداد زیادی پرنده که توسط شرکت های اصلاح نژاد کنندهٔ اولیه در اختیار آنها قرار می گیرد پرورش میدهند.
در توسعه یا حفظ یک سویه از جوجه های گوشتی متخصصین ژنتیک بایستی به تعادل بین صفات وابسته به رشد و صفات تولید مثلی توجه داشته باشند ( جدول زیر)
صفات مختلف که در جدول ۲-۱ به آنها اشاره شده است، تحت تأثیر ساختار ژنتیکی پرنده می باشد. فنوتیپ حیوان تا حدودی تحت تأثیر ساختار ژنتیکی قابل توارث آن است، عامل مهم دیگر که بر روی فتوتیپ پرنده تاثیر میگذارد محیط است.

در این زمینه محیط به معنی تأثیرات غیر ژنتیکی مانند تغذیه، دمای محیط، تراکم گله، اندازهٔ تخم مرغ، شرایط دستگاه جوجه کشی و غیره می باشد. تفاوت بین عملکرد افراد که توسط ژنتیک ایجاد شده نسبت به کل تغییرات مشاهده شده وراثت پذیری” نامیده می شود.

ادامه مقاله در این لینک

اگر شما هم خوهان پرورش جوجه هستید میتوانید از دستگاهای جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری  استفاده نمایید

 

بخش دوم مقاله مرغ مادر گوشتی

دستگاه جوجه کشی صنعتی

دستگاه جوجه کشی صنعتی

دستگاه جوجه کشی صنعتی به نوعی از انکوباتورها گفته میشود که امکان جوجه آوری به صورت وسیع و صنعتی را دارا میباشند ، یعنی کاربر میتواند با استفاده از این نوع ماشین های جوجه کشی از صدها و حتی هزاران تخم دارای جنین جوجه آوری نماید. 


موارد مورد استفاده

سالن تولید جوجه

انکوباتور جوجه آوری صنعتی بیشتر در کارخانه های تولید جوجه یک روزه ، ده روزه یا یک ماهه مورد استفاده قرار میگیرند ، البته لازم به ذکر است که هر شخصی میتواند با این دستگاه های جوجه کشی صنعتی و یک سالن مناسب به تولید جوجه بپردازد. البته از ماشین جوجه آوری صنعتی در سالن های پرورش طیور همانند پرورش مرغ گوشتی نیز استفاده میگردد. 


برترین تولید کنندگان دستگاه های جوجه کشی صنعتی در جهان

بسیاری از کارخانه های تولید انکوباتور تخم نطفه دار مشغول تولید دستگاه جوجه گیری صنعتی هستند اما در این میان دستگاه های تایید شده در سطح جهان دستگاه های جوجه کشی جیمزوی و در سطح ایران دستگاه های جوجه کشی اسکندری میباشند که برای جوجه کشی از اکثریت پرندگان مناسب بوده و از راندمان کافی برخوردارند. البته نوآوری گروه صنعتی اسکندری در ساخت دستگاه های جوجه کشی صنعتی تعبیه کردن سیستم انتخاب پرنده یا سیستم جوجه کشی اتوماتیک در محصول میباشد.  بدین معنی که حتی در صورتی که کاربر هیچ دانش فنی در مورد جوجه کشی نداشته باشد نیز میتواند به راحتی نوع پرنده خود را از روی برد کنترلر دستگاه انتخاب نموده و تخم های نطفه دار را درون دستگاه قرار دهد ، به همین راحتی میتواند از پرنده مورد نظر خود جوجه کشی نموده و به پرورش آنها بپردازد. 


مزایای دستگاه جوجه کشی صنعتی اسکندری

ماشین جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی اسکندری از مزایای فراوانی نسبت به دیگر دستگاه های جوجه کشی در سطح جهان برخوردار است که یکی از آنها گارانتی 12 ماهه بدون قید و شرط آن و خدمات پس از فروش و البته وجود بیش از 100 نمایندگی در سطح ایران میباشد.  دومین گزینه که برای کاربر بسیار حائز اهمیت این است که بتواند به راحتی از دستگاه جوجه کشی خریداری شده جوجه کشی نماید ، که گروه صنعتی اسکندری این مورد را کاملاً رفع کرده است و کاربر میتواند با استفاده از سیستم انتخاب پرنده این مورد را به راحتی پشت سر بگذارد. البته این درحالی است که دستگاه های جوجه کشی صنعتی خارجی به دلیل تحریم بودن ایران هیچ ضمانتی را ارائه نخواهند داد


خرید یک دستگاه جوجه کشی صنعتی

پیشنهاد ما برای خرید یک دستگاه جوجه کشی مناسب دستگاه های جوجه کشی صنعتی گروه صنعتی اسکندری میباشد ، این واحد تولیدی توانسته تا به امروز بهترین دستگاه های جوجه کشی را طراحی و تولید نماید ، برای خرید دستگاه جوجه کشی صنعتی اسکندری میتوانید به فروشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی اسکندری مراجعه فرمایید. 

 

فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی

فروشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی اسکندری

دستگاه جوجه کشی ارزان کوچک

دستگاه جوجه کشی کوچک ارزان

دستگاه های جوجه کشی اندازه های مختلفی دارند ، که به سه دسته تقسیم میگردد از جمله ی این موارد میتوانیم به انکوباتورهای جوجه آوری خانگی ، صنعتی و نیمه صنعتی اشاره نماییم.  شرکت های بسیاری هستند که دستگاه های جوجه کشی خانگی و کوچک که قیمت ارزانی را نیز دارند تولید مینماید ، حتی بهتر است بگوییم هر شرکت تولید کننده دستگاه جوجه کشی یکی از دستگاه های جوجه گیری خود را با ارزان ترین قیمت و ساخت اقتصادی در اختیار عموم قرار میدهد.

دستگاه جوجه کشی ارزان  کوچک خارجی

دستگاه جوجه کشی کوچک ارزان خانگی

در این مقاله ما قصد معرفی دو دستگاه جوجه کشی ارزان کوچک را داریم که یکی داخل ایران تولید میگردد و دیگری خارج از ایران ، همانطور که همه میدانید آرکام کره یکی از برترین سازندگان دستگاه های جوجه کشی در سطح جهان میباشد ، که ارزان ترین ماشین جوجه کشی خود را در ایران با قیمتی حدود 1 ملیون تومان میتوانید خریداری فرمایید. مشکل آرکام کره در ایران عدم وجود تعمیرات دستگاه و همچنین گارانتی و خدمات پس از فروش آن میباشد ، یعنی اگر یکی از قطعات دستگاه شما معیوب گردد امکان خرید قطعه و راه اندازی دوباره محصول به سختی امکان پذیر است.

دستگاه جوجه کشی ارزان  کوچک ایرانی

ایزی باتور 5

در ایران نیز گروه صنعتی اسکندری پرچم دار انکوباتورهای جوجه کشی میباشد که توانسته تا به امروز با کیفیت ترین دستگاه های جوجه کشی را تولید نماید، گروه صنعتی اسکندری کی از ماشین های جوجه آوری خانگی خود را که با نام ایزی باتور 5 طراحی و تولید نموده است نسخه ارزان قیمت دستگاه های جوجه کشی خانگی اعلام کرده است و آن را با ارزان ترین قیمت ممکن که حدود یک سوم قیمت آرکام کره میباشد به فروش میرساند. دستگاه جوجه کشی تولید شده در ایران توسط گروه صنعتی اسکندری دارای 12 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد و شما میتوانید با خیالی راحت از هر پرنده یا خزنده ای که بخواهید جوجه کشی نمایید.

فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی

گروه صنعتی اسکندری برترین تولید کننده دستگاه جوجه کشی در سطح ایران و خاورمیانه | برای خرید و یا اطلاعات بیشتر در مورد محصولات تولیدی این واحد صنعتی میتوانید به وب سایت فروشگاه دستگاه جوجه کشی اسکندری مراجعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی هواباتور

دستگاه جوجه کشی هواباتور

از دستگاه جوجه کشی هواباتور میتوانیم به عنوان یکی از استوره ها در بین دستگاه های جوجه کشی یاد کنیم، انکوباتور جوجه آوری هواباتور یکی از برترین و البته پر فروش ترین دستگاه های جوجه کشی در سطح ایران و حتی خاورمیانه بوده است. این ماشین جوجه کشی امکان جوجه گیری از تمامی پرندگان را برای کاربر فراهم آورده است.

بسیاری از شرکت ها با کپی برداری از این دستگاه جوجه کشی و تعویض روی برد آن همانند ایزی جیک هم بعد از چندین سال به تولید این محصول میپردازند ، این در حالی است که گروه صنعتی اسکندری سال ها پیش این ماشین جوجه کشی خانگی را از رده خارج کرد و نسخه پیشرفته آن را با نام ایزی باتور طراحی و تولید نمود ، هواباتور در دو نوع 48 تایی و 96 تایی تولید میشد اما ایزی باتور در ابعاد مختلف تولید میگردد.

دستگاه جوجه کشی ایزی جیک
<noscript><img class="size-full wp-image-15409" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/Easy-Jik.jpg" alt="دستگاه جوجه کشی ایزی جیک" width="335" height="300" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/Easy-Jik.jpg 335w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/Easy-Jik-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 335px) 100vw, 335px" /></noscript> دستگاه جوجه کشی ایزی جیک

گروه صنعتی اسکندری تا به امروز 6 نسخه از دستگاه جوجه کشی ایزی باتور را طراحی و تولید نموده است که هر یک از آنها مخصوص کار خاصی میباشد که در زیر به توضیح آنها خواهیم پرداخت. ایزی باتور 1 و 2 برای تمامی افرادی که تجربه جوجه کشی ندارند مناسب است چراکه امکان جوجه کشی اتوماتیک را برای کاربر به ارمغان آورده است، ایزی باتور 3 و 4 نسخه ارتقاع یافته ایزی باتور 1 و 2 است که از امکانات بیشتری نسبت به 1 و 2 برخوردار است که از آن جمله نحوه چرخش 360 درجه تخم ها است، ایزی باتور 5 و 6 نیز برای جوجه کشی حرفه ای از پرندگان زینتی طراحی شده است.

خرید دستگاه جوجه کشی هواباتور و ایزی باتور 

فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی
<noscript><img class="size-full wp-image-15394" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/shop.jpg" alt="فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی" width="622" height="300" /></noscript> فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی

تمامی دستگاه های جوجه کشی که در بالا به آنها اشاره کردیم را میتوانید از فروشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی اسکندری خریداری نمایید. توجه داشته باشید تمامی ماشین های جوجه کشی تولید شد توسط گروه صنعتی اسکندری دارای 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشند که به نوعی کیفیت دستگاه جوجه کشی خریداری شده را تضمین مینماید.

لازم به ذکر است که برای جوجه کشی از پرنندگان زینتی که یکی از راه های کسب درآمد در خانه است میتوانید از دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 استفاده نمایید چراکه این محصول مخصوص جوجه آوری از پرندگان و خزندگانی مانند طوطی ، کاسکو ، مرغ عشق ، قناری ، مار ، لاک پشت و… میباشد. برای اطلاعات بیشتر و یا خرید دستگاه جوجه کشی ساخت گروه صنعتی اسکندری میتوانید به فروشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی مراجعه فرمایید. 

پوسته تخم مرغ

کیفیت پوسته تخم دار روند جوجه کشی

همانطور که میدانید یکی از عوامل تاثیر گذار در روند جوجه کشی و همچنین راندمان تبدیل تخم نطفه دار به جوجه نوع تخم و همچنین کیفیت پوسته آن است، این مورد یکی از تاثیرگذارترین مواردی است که در روند جوجه کشی میبایست مورد توجه قرار گیرد چراکه اگر پوسته تخم دارای جنین بیش از حد نازک باشد احتمال شکستگی در روند جوجه آوری وجود دارد و همچنین اگر بسیار ضخیم باشد جوجه نمیتواند در زمان هچ آن را بشکند بنابر این سعی کنید در انتخاب تخم نطفه دار کاملاً دقت فرمایید تا از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشند. علاوه بر مواردی که گفته شد کاربر باید به این مورد نیز توجه داشته باشد که اگر پوسته تخم دارای جنین ضخیم تر از حد معمول باشد امکان اکسیژن رسانی به داخل آن نیز بسیار کم خواهد بود.

پوسته تخم مرغ
<noscript><img class=" wp-image-15392" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/eggs.jpg" alt="پوسته تخم مرغ" width="299" height="219" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/eggs.jpg 409w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/eggs-300x220.jpg 300w" sizes="(max-width: 299px) 100vw, 299px" /></noscript> پوسته تخم مرغ

 

کیفیت پوسته تخم مرغ ودیگر پرندگان بر اساس سن مرغ مادر ، وضعیت بهداشتی محل ، دمای محیط و همچنین میزان مصرف مواد مغذی صورت میپذیرد. توجه داشته باشید که میزان مصرف مواد مغذی و البته مواد معدنی میتواند تاثیر بسزایی در کیفیت پوسته تخم داشته باشد. کیفیت پوسته تخم به نوعی تحت تاثیر میزان کلسیم و فسفر است و  میتوان با متوازن کردن این دو به راحتی پوسته تخم های نطفه دار به حد استاندارد رساند.

توجه: برای تولید تخم نطفه دار مناسب برای جوجه کشی میتوانید میزان فسفر مصرفی مرغ مادر را کاهش داده و میزان کلسیم مصرفی آن را افزایش دهید تا جنس پوسته به حد استاندارد برسد و بتوان به راحتی از آن جوجه کشی نمود. نمونه ای از جوجه کشی های ناموفق دقیقاً نتیجه بی توجهی به جنس و پوسته تخم میباشد.برای اطلاعات بیشتر در مورد پوسته تخم مرغ میتوانید به این مقاله مراجعه فرمایید. 

دستگاه جوجه کشی

 

در صورتی که موفق به تولید یا خرید تخم دارای جنین مناسب شدید میتوانید به راحتی با استفاده از دستگاه جوجه کشی خانگی اسکندری در خانه از این تخمهای نطفه دار جوجه کشی نمایید. البته انکوباتورهای بسیاری در سطح ایران و جهان تولید میگردد و شما میتوانید از تمامی انها دیدن فرمایید ، تنها نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که کدام یک از این دستگاه های جوجه کشی تمامی نکات و استانداردها را در ساخت دستگاه های جوجه کشی رعایت کرده است که پیشنهاد ما استفاده از دستگاه جوجه کشی اسکندری و یا آرکام میباشد ، چراکه این دو تمامی استاندارد های مورد نیاز جوجه کشی را در انکوباتورهای خود رعایت کرده اند.

 

فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی
<noscript><img class=" wp-image-15394" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/shop.jpg" alt="فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی" width="355" height="171" /></noscript></a> فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی

 

برای دستگاه جوجه کشی آرکام و یا اسکندری میتوانید به فروشگاه آنلاین دستگاه های جوجه کشی مراجعه فرمایید.

سیستم تامین رطوبت دستگاه جوجه کشی

سیستم تامین رطوبت در دستگاه جوجه کشی

سیستم تامین رطوبت نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در راندمان تبدیل تخم نطفه دار به جوجه می باشد که درون دستگاه های جوجه کشی به انواع مختلفی تعبیر شده است توجه داشته باشید که سیستم تامین رطوبت در دستگاه جوجه کشی خانگی و ماشین های جوجه کشی صنعتی کاملا متفاوت استو با پیشرفت تکنولوژی و فناوری روز به روز این سیستم پیشرفت کرده و تکامل می یابد.

قبلا در دستگاه های جوجه کشی قدیمی از ظرف آب به عنوان سیستم تامین رطوبت در دستگاه جوجه کشی استفاده می شد که هنوز هم  در برخی از دستگاه های جوجه کشی صنعتی ساده این مورد صدق می کند. البته در ماشینهای جوجه آوری خانگی نیز از سیستم تامین رطوبت توسط ظرف آب استفاده می شود چه گزینه ای کاملا مناسبی است چراکه انکوباتور های جوجه آوری خانگی بسیار کوچک بوده و امکان اتصال سیستم های پیشرفته مانند التراسونیک به آنها وجود ندارد.

انکوباتورهای ساخت  گروه صنعتی اسکندری مانند ایزی باتور ۱ و ایزی باتور ۲ از ظرف آب به عنوان سیستم تامین رطوبت دستگاه جوجه کشی استفاده شده است امکان تامین رطوبت تا ۹۰ درصد را نیز فراهم آورده است و نیازی به سیستم ثانویه به جهت تامین رطوبت ندارد. البته در دستگاه جوجه کشی ایزی باتور ۶ این مورد ارتقا یافته و نوعی پمپ در آن تعبیه شده است که آب را مستقیم و به صورت کاملاً اتوماتیک بر روی پد سلولزی تزریق کرده  و دستگاه را از باز شدن برای پر کردن ظرف آب بی نیاز می کند  سیستم تامین رطوبت توسط پمپ آب به صورت اتوماتیک و خودکار جدیدترین و پیشرفته ترین سیستم تامین رطوبت در دستگاه های جوجه کشی خانگی می باشد که توسط چند کارخانه معدود برروی انکوباتورهای جوجه آوری از تخم های نطفه دار تعبیه شده است.

همانطور که گفته شد در ماشین های جوجه کشی صنعتی و حتی  نیمه صنعتی از ظرف آب برای این منظور استفاده میشود اما گروه صنعتی اسکندری با طراحی سیستم پیشرفته رطوبت رسانی از طریق دستگاه التراسونیک توانسته پیشرفته ترین نوع رطوبت رسانی را برای ماشین های جوجه آوری سوپر مینیاتور فراهم نماید ،  به همین جهت ماشین جوجه گیری سری سوپر مینیاتور از رطوبت رسانی بسیار دقیقی برخوردار است که به نوعی  راندمان جوجه کشی را تضمین می نماید.

در گذشته برای دستگاههای جوجه کشی از سیستمتامین رطوبت از طریق اسپری اتوماتیک استفاده می شد  که نسبت به ظرف آب سیستمی کاملا پیشرفته بوده می‌توانست تا حدودی راندمان جوجه آوری را تضمین نمایند اما گروه صنعتی اسکندری با سیستمرطوبت رسانی از طریق بخار سرد نهایت راندمان را برای دستگاههای جوجه کشی خود  به ارمغان آورده است.

خلاصه:

رطوبت در ماشین های کوچک با قرار دادن ظرف آب در زیر تخم مرغ ها در ماشین های متوسط به وسیله ظرف آب و المنت با قابلیت تنظیم دستی و در ماشین های بزرگ به وسیله سیستم اسپری آب با کنترل اتوماتیک تامین می شد که  امروزه این سیستم ها کاملا ارتقا یافته از طریق دستگاه رطوبت رسانی در التراسونیک اجرا می‌گردند.

پیشنهاد گروه صنعتی اسکندری برای خرید دستگاه جوجه کشی با سیستم تامین رطوبت دقیق  خرید یکی از دستگاه های جوجه آوری  سری سوپر مینیاتور می باشد برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به فروشگاه آنلاین گروه صنعتی اسکندری مراجعه فرمایید