تیم ما

تیم ما

border-outeam

توحید-قصابی

مهندس قصابی

مدیریت فروش
مدیریت فروش گروه صنعتی اسکندری EIG ۰۹۱۴۴۴۷۳۹۲۴
فروش کتاب

مهندس ولیزاده

مسئول فروش کتاب
مسئول فروش کتاب های آموزشی دام و طیور و صنعت قارچ ۰۹۱۴۳۸۸۷۲۷۰
اشکان-حیدری

مهندس حیدری

مسئول امور نمایندگی
مسئول امور نمایندگی گروه صنعتی اسکندری ۰۹۱۴۴۴۸۳۱۸۸
رسول-علیزاده

مهندس علیزاده

کارشناس فروش
کارشناس فروش گروه صنعتی اسکندری - E-I-G ۰۹۱۴۴۴۸۵۵۹۰

این دفترفانتزی ما است

border-outeam