دستگاه جوجه کشی

نژاد مرغ مادر گوشتی

واریانسسی ژنتیکی

واريانس مشاهده شده

 (H) وراثت پذیری

وراثت پذیری صفات رشد کاملاً بالا است که دامنهٔ آن از ۰/۶ تا ۰/۹ (یا ۶۰ تا ۹۰ درصد) است.  این بدین معنی است که با انتخاب سادهٔ سنگین ترین پرنده ها در گله، میزان پیشرفت ژنتیکی نسبتاً سریع خواهد بود. از طرف دیگر وراثت پذیری صفات تولید مثلی   پائین تر، یعنی ۰/۰۵ تا ۰/۲ است و بدین معنی است که انتخاب مرغ ها بر اساس ثبت مشخصات تولید تخم مرغ روند بسیار آهستهای برای بهبود تولید تخم مرغ در نتاج آنها است.

تصور غلطی که وجود دارد این است که به عنوان مثال وراثت پذیری ۰/۵ برای صفت سرعت رشد بدین معنی است که انتخاب در هر نسل موجب افزایش سرعت رشد در پرنده به میزان ۵۰ درصد می شود. در حقیقت پاسخ انتخاب برای هر نسل به صورت حاصل ضرب توان دوم وراثت پذیری در تفاوت انتخاب تعریف می شود.

تفاوت انتخاب، تفاوت بین افراد انتخاب شده و میانگین گله است. برای مثال اگر پرنده های نری که انتخاب شده اند ۲۰۰ گرم سنگین تر از میانگین گله باشند. وراثت پذیری برای سرعت رشد ۰/۵ است بنابراین پاسخ انتخاب ۵۰ =۲۰۰ × ۰/۵ گرم خواهد بود. لذا انتظار می رود که در نسل آینده پرنده ها ۵۰ گرم سنگین تر از نسل والدین باشند. جنس نر فقط ۵۰ درصد از مواد ژنتیکی نتاج خود را تأمین می کند، اما این اثر تحت تأثیر پاسخ به انتخاب در خط مادری بیشتر کاهش مییابد.

در طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته میزان پیشرفت توسط مراکز اصلاح نژاد، حداقل ۲۵ تا ۵۰ گرم افزایش وزن برای سن مشخص در هر سال بوده است. این میزان پیشرفت زمانیکه صفات زیادی  در برنامه های اصلاح نژاد مورد توجه قرار گیرد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

در برنامه های اصلاح نژاد در خطوط پدری تأکید عمده بر صفات وابسته به رشد است. به طور مرسوم سرعت رشد یا اختصاصاً وزن بدن در سن مشخص، مهمترین معیار برای انتخاب می باشد. در اوایل دوران توسعهٔ سویه های گوشتی پیشرفت در زمینهٔ این صفت بسیار آسان و سریع بود. با گذشت زمان متخصصین ژنتیک با مشکلات متابولیکی که ناشی از سرعت رشد سریع بود و همچنین نقصان صفات تولید مثلی روبرو شدند. بدون شک ناهنجاریهای متابولیکی از قبیل آسیب، سندرم مرگ ناگهانی و اختلالات اسکلتی فینفسه تابع سرعت رشد است و وزن بالا درسن مشخص در این مورد بی تأثیر است. این صفات پایهٔ ژنتیکی دارند و در حال حاضر مراکز اصلاح نژاد به مشکلات آنها آگاهی داشته و به ارتباط منفی این صفات با سرعت رشد توجه دارند. ناهنجاریهای متابولیکی به خوبی در پرنده های با سرعت رشد بالا مشاهده می شود که این مسئله یکی از مشکلات متخصصین ژنتیک برای انتخاب این پرنده ها به عنوان والدین نسل آینده است.

تولیدمثل موفق در پرنده های گوشتی سنگین از طریق اعمال روش های معمول محدودیت غذایی قابل دسترس است.    در برنامه های انتخاب ژنتیکی، پرنده ها می بایست تحت شرایط تجارتی مشابهٔ جوجه های گوشتی به مدت ۶۲ تا ۹؛ روز پرورش یافته و سنگین ترین پرنده ها انتخاب شوند. پرنده های انتخاب شده می بایست باقی ماندهٔ دورهٔ پرورش تا زمان بلوغ را به عنوان پرنده هایی که استعداد ژنتیکی مطلوبی دارند طی کنند. بنابراین در این دوره به طور استثناً محدودیت غذایی شدیدی اعمال می شود زیرا وزن جوجه های گوشتی در سن ۶۹ روزگی تفاوت اندکی با وزن بالغ مطلوب در سن ۲۲ تا ۲۶ هفتگی دارد. اعمال شرایط لازم برای رشد اولیهٔ سریع ضروری است چون متخصصین ژنتیک می خواهند پرنده ها را علیه مشکلات متابولیکی انتخاب نمایند، لذا در این دوره استفاده از خوراک های پلت شده با تراکم بالای مواد مغذی پیشنهاد شده است.

در برنامه های نوین اصلاح نژاد جوجه های گوشتی تأکید عمده روی خصوصیات لاشه، درصد گوشت و بازدهٔ غذایی می باشد. کیفیت سینه به طور مرسوم از طریق اندازه گیری زاویهٔ سینه تعیین می شود. در هر حال این قضیه از لحاظ تأثیر تاول های سینه بر ساختار سینه اهمیت دارد و بر مقدار گوشت سینه که فقط از طریق کالبدگشایی قابل تشخیص است

تأثیر می گذارد. تعیین اندازهٔ عضلهٔ سینه در پرندهٔ زنده بسیار سخت و پر هزینه است بنابراین، این صفت یکی از مثال های بارز مشکلات انتخاب می باشد که از طریق آزمون نتاج یا خویشاوندان قابل حل است. در آزمون خویشاوندان، عملکرد برادر یا خواهر و در آزمون نتاج، عملکرد فرزندان مورد اندازه گیری قرار می گیرد. اگرچه این گونه آزمونها بسیار پرهزینه و مستلزم صرف وقت میباشد، نتیجهٔ این نوع انتخاب، آنچه که به عنوان جوجهٔ گوشتی جدید، پیش رو داریم می باشد.

 

انواع نژاد مرغ مادر گوشتی

پرورش مرغ گوشتی

نژادها

در ابتدا نژادهای متنوع زیادی برای تولید سویه های گوشتی در صنعت نوپای جوجهٔ گوشتی مورد استفاده قرار گرفت. در آن هنگام تأکید بر تلاقی سویه های مختلفی با تأکید بر روی صفاتی از قبیل رشد و میزان گوشت تولیدی، همچنین تعیین جنسیت از روی رنگ پر بود. بارد راک: به علت معروفیت آن در دانشگاه گوئلف و کورنل، این نژاد به عنوان یک پرندهٔ تولید کنندهٔ گوشت در اوایل قرن ۱۹ معرفی شد. صرفنظر از رشد متوسط این نژاد در مقایسه با سایر نژادها، عیب دیگر آن وجود پرهای باریک تیره رنگ که موجب ویژگی رنگ پر این نژاد می شود، است. پلیموت راکت سفید : در دههٔ ۱۸۷۰ در ایالت نیوانگلند توسعه یافت. این نژاد در بیشتر برنامه های اصلاح نژاد به عنوان خطوط مادری انتخاب می شد. مزیت اصلی این نژاد رنگ سفید پر و بال آن بود و در ابتدا اغلب پرنده های این نژاد پر در آوری آهسته ای داشتند که این ویژگی خیلی سریع با جایگزینی آلل پر در آوری سریع تغییر یافت.

نیوهمشایر

 این نژاد در خطوط مادری برنامه های اصلاح نژاد جوجه های گوشتی استفاده می شد. نیوهمشایر خصوصیات رشدی مناسب و تولید تخم مرغ و جوجه در آوری خوبی داشت. همانند باردراک، پر و بال قرمز و قهوهای آن مانع از این می شود که این نژاد به طور انحصاری در خطوط مادری برنامه های تجاری استفاده شود. کورنیش سفید : این نژاد دارای پرهای سفید و پوست زرد است که در دههٔ ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ سهم مهمی در تولید جوجه های گوشتی با پرهای سفید داشت. این نژاد با پاهای نسبتاً کوتاه و ماهیچهٔ سینهٔ عریض و سنگین به عنوان تأمین کنندهٔ قسمت عمدهٔ ژنهای لاین های پدری در برنامه های اصلاح نژاد مطرح شد. بدلیل اینکه تولید تخم مرغ در این نژاد نسبتاً پائین است بندرت در خطوط مادری در برنامه های تلاقی های ۳ یا ۶ طرفه که از برنامه های معمول اصلاح نژاد است استفاده می شود.

ساس-کسسبک

 این نژاد بیشتر در اروپا وجود دارد که تا حدودی قابل مقایسه با نیوهمشایر در ایالت متحدهٔ آمریکا میباشد، به عنوان یک نژاد مناسب در هر یک از خطوط پدری یا مادری مورد استفاده قرار گرفته است. پایهٔ اغلب برنامه های اصلاح نژاد جوجه های گوشتی تلاقی خروس کورنیش سفید با مرغ پلموت راک سفید می باشد. علاوه بر اینکه در نتیجهٔ این تلاقی پرها سفید می شود تعادل مطلوبی از رشد، اندازهٔ جثه، ماندگاری و سطح مطلوبی از تولید مثل حاصل می شود. پرورش جوجه های گوشتی به شکل مدرن در اواسط دههٔ ۱۹۳۰ در مناطق دلمار وا” در ایالت متحدهٔ آمریکا شروع شد. انگیزهٔ وارد شدن به این صنعت جدید کاهش رونق صنایع سنتی تولید پوستهٔ صدف و تولید میوه در این نواحی بعلاوهٔ وجود بازار بزرگ محلی که به سهولت محصول تازه را جذب می نمود، بود. تغییر از تولید تخم مرغ به تولید گوشت به وسیلهٔ مرگ ومیر بالای پرنده های لگهورن که بعداً معلوم شد به علت بیماری مارک بوده است، شتاب گرفت. در این زمان سویه های گوشتی مقاومت بیشتری به بیماری مارک نشان دادند، که احتمالاً دلیل آن به دورهٔ پرورش بسیار کوتاه جوجه های گوشتی با رشد سریع مربوط می شود. همچنین نیوهمشایر به سرعت صنعت جدید جوجه های گوشتی را توسعه داد، گرچه این نواحی از ایالت نیو انگلند بزودی به عنوان منطقهٔ مهمی برای شرکت های اصلاح نژاد کننده شد. تمایل شرکت های اصلاح نژاد واضح است که این روند به صورت نامحدود نمی تواند ادامه یابد۔ جدول ۱- ۱ الگوی تغییرات عملکرد جوجه های گوشتی را در طول این دورهٔ تاریخی کوتاه نشان می دهد.

نتیجهٔ فرعی بهبود استعداد ژنتیکی، به هم پیوستن شرکت های اولیهٔ اصلاح نژاد کننده طیور بود. در حال حاضر ( ۱۹۹۹) فقط ۷ شرکت جهانی وجود دارد که تأمین کننده عمده
گلههای مادر گوشتی هستند.
 انتخاب ژنتیکی شرکت های پرورش دهندهٔ لاین، انتخاب خود را بر روی پرنده های بسیار با ارزشی که در داخل گروه های خویشاوند کوچک نگهداری می شوند متمرکز نموده اند. تعداد پرنده هایی که شرکت های اصلاح نژاد کننده در اختیار دارند در مقایسه با تعداد پرنده هایی که نهایتاً به عنوان
نتاج در طی ۳ یا ؛ نسل تکثیر و تولید خواهند شد اندک است. در حقیقت مزارع بزرگ جوجهٔ گوشتی تعداد زیادی پرنده که توسط شرکت های اصلاح نژاد کنندهٔ اولیه در اختیار آنها قرار می گیرد پرورش میدهند.
در توسعه یا حفظ یک سویه از جوجه های گوشتی متخصصین ژنتیک بایستی به تعادل بین صفات وابسته به رشد و صفات تولید مثلی توجه داشته باشند ( جدول زیر)
صفات مختلف که در جدول ۲-۱ به آنها اشاره شده است، تحت تأثیر ساختار ژنتیکی پرنده می باشد. فنوتیپ حیوان تا حدودی تحت تأثیر ساختار ژنتیکی قابل توارث آن است، عامل مهم دیگر که بر روی فتوتیپ پرنده تاثیر میگذارد محیط است.

در این زمینه محیط به معنی تأثیرات غیر ژنتیکی مانند تغذیه، دمای محیط، تراکم گله، اندازهٔ تخم مرغ، شرایط دستگاه جوجه کشی و غیره می باشد. تفاوت بین عملکرد افراد که توسط ژنتیک ایجاد شده نسبت به کل تغییرات مشاهده شده وراثت پذیری” نامیده می شود.

ادامه مقاله در این لینک

اگر شما هم خوهان پرورش جوجه هستید میتوانید از دستگاهای جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری  استفاده نمایید

 

بخش دوم مقاله مرغ مادر گوشتی

دستگاه جوجه کشی صنعتی

دستگاه جوجه کشی صنعتی

دستگاه جوجه کشی صنعتی به نوعی از انکوباتورها گفته میشود که امکان جوجه آوری به صورت وسیع و صنعتی را دارا میباشند ، یعنی کاربر میتواند با استفاده از این نوع ماشین های جوجه کشی از صدها و حتی هزاران تخم دارای جنین جوجه آوری نماید. 


موارد مورد استفاده

سالن تولید جوجه

انکوباتور جوجه آوری صنعتی بیشتر در کارخانه های تولید جوجه یک روزه ، ده روزه یا یک ماهه مورد استفاده قرار میگیرند ، البته لازم به ذکر است که هر شخصی میتواند با این دستگاه های جوجه کشی صنعتی و یک سالن مناسب به تولید جوجه بپردازد. البته از ماشین جوجه آوری صنعتی در سالن های پرورش طیور همانند پرورش مرغ گوشتی نیز استفاده میگردد. 


برترین تولید کنندگان دستگاه های جوجه کشی صنعتی در جهان

بسیاری از کارخانه های تولید انکوباتور تخم نطفه دار مشغول تولید دستگاه جوجه گیری صنعتی هستند اما در این میان دستگاه های تایید شده در سطح جهان دستگاه های جوجه کشی جیمزوی و در سطح ایران دستگاه های جوجه کشی اسکندری میباشند که برای جوجه کشی از اکثریت پرندگان مناسب بوده و از راندمان کافی برخوردارند. البته نوآوری گروه صنعتی اسکندری در ساخت دستگاه های جوجه کشی صنعتی تعبیه کردن سیستم انتخاب پرنده یا سیستم جوجه کشی اتوماتیک در محصول میباشد.  بدین معنی که حتی در صورتی که کاربر هیچ دانش فنی در مورد جوجه کشی نداشته باشد نیز میتواند به راحتی نوع پرنده خود را از روی برد کنترلر دستگاه انتخاب نموده و تخم های نطفه دار را درون دستگاه قرار دهد ، به همین راحتی میتواند از پرنده مورد نظر خود جوجه کشی نموده و به پرورش آنها بپردازد. 


مزایای دستگاه جوجه کشی صنعتی اسکندری

ماشین جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی اسکندری از مزایای فراوانی نسبت به دیگر دستگاه های جوجه کشی در سطح جهان برخوردار است که یکی از آنها گارانتی 12 ماهه بدون قید و شرط آن و خدمات پس از فروش و البته وجود بیش از 100 نمایندگی در سطح ایران میباشد.  دومین گزینه که برای کاربر بسیار حائز اهمیت این است که بتواند به راحتی از دستگاه جوجه کشی خریداری شده جوجه کشی نماید ، که گروه صنعتی اسکندری این مورد را کاملاً رفع کرده است و کاربر میتواند با استفاده از سیستم انتخاب پرنده این مورد را به راحتی پشت سر بگذارد. البته این درحالی است که دستگاه های جوجه کشی صنعتی خارجی به دلیل تحریم بودن ایران هیچ ضمانتی را ارائه نخواهند داد


خرید یک دستگاه جوجه کشی صنعتی

پیشنهاد ما برای خرید یک دستگاه جوجه کشی مناسب دستگاه های جوجه کشی صنعتی گروه صنعتی اسکندری میباشد ، این واحد تولیدی توانسته تا به امروز بهترین دستگاه های جوجه کشی را طراحی و تولید نماید ، برای خرید دستگاه جوجه کشی صنعتی اسکندری میتوانید به فروشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی اسکندری مراجعه فرمایید. 

 

فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی

فروشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی اسکندری

دستگاه جوجه کشی ارزان کوچک

دستگاه جوجه کشی کوچک ارزان

دستگاه های جوجه کشی اندازه های مختلفی دارند ، که به سه دسته تقسیم میگردد از جمله ی این موارد میتوانیم به انکوباتورهای جوجه آوری خانگی ، صنعتی و نیمه صنعتی اشاره نماییم.  شرکت های بسیاری هستند که دستگاه های جوجه کشی خانگی و کوچک که قیمت ارزانی را نیز دارند تولید مینماید ، حتی بهتر است بگوییم هر شرکت تولید کننده دستگاه جوجه کشی یکی از دستگاه های جوجه گیری خود را با ارزان ترین قیمت و ساخت اقتصادی در اختیار عموم قرار میدهد.

دستگاه جوجه کشی ارزان  کوچک خارجی

دستگاه جوجه کشی کوچک ارزان خانگی

در این مقاله ما قصد معرفی دو دستگاه جوجه کشی ارزان کوچک را داریم که یکی داخل ایران تولید میگردد و دیگری خارج از ایران ، همانطور که همه میدانید آرکام کره یکی از برترین سازندگان دستگاه های جوجه کشی در سطح جهان میباشد ، که ارزان ترین ماشین جوجه کشی خود را در ایران با قیمتی حدود 1 ملیون تومان میتوانید خریداری فرمایید. مشکل آرکام کره در ایران عدم وجود تعمیرات دستگاه و همچنین گارانتی و خدمات پس از فروش آن میباشد ، یعنی اگر یکی از قطعات دستگاه شما معیوب گردد امکان خرید قطعه و راه اندازی دوباره محصول به سختی امکان پذیر است.

دستگاه جوجه کشی ارزان  کوچک ایرانی

ایزی باتور 5

در ایران نیز گروه صنعتی اسکندری پرچم دار انکوباتورهای جوجه کشی میباشد که توانسته تا به امروز با کیفیت ترین دستگاه های جوجه کشی را تولید نماید، گروه صنعتی اسکندری کی از ماشین های جوجه آوری خانگی خود را که با نام ایزی باتور 5 طراحی و تولید نموده است نسخه ارزان قیمت دستگاه های جوجه کشی خانگی اعلام کرده است و آن را با ارزان ترین قیمت ممکن که حدود یک سوم قیمت آرکام کره میباشد به فروش میرساند. دستگاه جوجه کشی تولید شده در ایران توسط گروه صنعتی اسکندری دارای 12 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد و شما میتوانید با خیالی راحت از هر پرنده یا خزنده ای که بخواهید جوجه کشی نمایید.

فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی

گروه صنعتی اسکندری برترین تولید کننده دستگاه جوجه کشی در سطح ایران و خاورمیانه | برای خرید و یا اطلاعات بیشتر در مورد محصولات تولیدی این واحد صنعتی میتوانید به وب سایت فروشگاه دستگاه جوجه کشی اسکندری مراجعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی هواباتور

دستگاه جوجه کشی هواباتور

از دستگاه جوجه کشی هواباتور میتوانیم به عنوان یکی از استوره ها در بین دستگاه های جوجه کشی یاد کنیم، انکوباتور جوجه آوری هواباتور یکی از برترین و البته پر فروش ترین دستگاه های جوجه کشی در سطح ایران و حتی خاورمیانه بوده است. این ماشین جوجه کشی امکان جوجه گیری از تمامی پرندگان را برای کاربر فراهم آورده است.

بسیاری از شرکت ها با کپی برداری از این دستگاه جوجه کشی و تعویض روی برد آن همانند ایزی جیک هم بعد از چندین سال به تولید این محصول میپردازند ، این در حالی است که گروه صنعتی اسکندری سال ها پیش این ماشین جوجه کشی خانگی را از رده خارج کرد و نسخه پیشرفته آن را با نام ایزی باتور طراحی و تولید نمود ، هواباتور در دو نوع 48 تایی و 96 تایی تولید میشد اما ایزی باتور در ابعاد مختلف تولید میگردد.

دستگاه جوجه کشی ایزی جیک
<noscript><img class="size-full wp-image-15409" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/Easy-Jik.jpg" alt="دستگاه جوجه کشی ایزی جیک" width="335" height="300" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/Easy-Jik.jpg 335w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/Easy-Jik-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 335px) 100vw, 335px" /></noscript> دستگاه جوجه کشی ایزی جیک

گروه صنعتی اسکندری تا به امروز 6 نسخه از دستگاه جوجه کشی ایزی باتور را طراحی و تولید نموده است که هر یک از آنها مخصوص کار خاصی میباشد که در زیر به توضیح آنها خواهیم پرداخت. ایزی باتور 1 و 2 برای تمامی افرادی که تجربه جوجه کشی ندارند مناسب است چراکه امکان جوجه کشی اتوماتیک را برای کاربر به ارمغان آورده است، ایزی باتور 3 و 4 نسخه ارتقاع یافته ایزی باتور 1 و 2 است که از امکانات بیشتری نسبت به 1 و 2 برخوردار است که از آن جمله نحوه چرخش 360 درجه تخم ها است، ایزی باتور 5 و 6 نیز برای جوجه کشی حرفه ای از پرندگان زینتی طراحی شده است.

خرید دستگاه جوجه کشی هواباتور و ایزی باتور 

فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی
<noscript><img class="size-full wp-image-15394" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/12/shop.jpg" alt="فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی" width="622" height="300" /></noscript> فرشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی

تمامی دستگاه های جوجه کشی که در بالا به آنها اشاره کردیم را میتوانید از فروشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی اسکندری خریداری نمایید. توجه داشته باشید تمامی ماشین های جوجه کشی تولید شد توسط گروه صنعتی اسکندری دارای 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشند که به نوعی کیفیت دستگاه جوجه کشی خریداری شده را تضمین مینماید.

لازم به ذکر است که برای جوجه کشی از پرنندگان زینتی که یکی از راه های کسب درآمد در خانه است میتوانید از دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 استفاده نمایید چراکه این محصول مخصوص جوجه آوری از پرندگان و خزندگانی مانند طوطی ، کاسکو ، مرغ عشق ، قناری ، مار ، لاک پشت و… میباشد. برای اطلاعات بیشتر و یا خرید دستگاه جوجه کشی ساخت گروه صنعتی اسکندری میتوانید به فروشگاه آنلاین دستگاه جوجه کشی مراجعه فرمایید. 

سیستم تامین رطوبت دستگاه جوجه کشی

سیستم تامین رطوبت در دستگاه جوجه کشی

سیستم تامین رطوبت نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در راندمان تبدیل تخم نطفه دار به جوجه می باشد که درون دستگاه های جوجه کشی به انواع مختلفی تعبیر شده است توجه داشته باشید که سیستم تامین رطوبت در دستگاه جوجه کشی خانگی و ماشین های جوجه کشی صنعتی کاملا متفاوت استو با پیشرفت تکنولوژی و فناوری روز به روز این سیستم پیشرفت کرده و تکامل می یابد.

قبلا در دستگاه های جوجه کشی قدیمی از ظرف آب به عنوان سیستم تامین رطوبت در دستگاه جوجه کشی استفاده می شد که هنوز هم  در برخی از دستگاه های جوجه کشی صنعتی ساده این مورد صدق می کند. البته در ماشینهای جوجه آوری خانگی نیز از سیستم تامین رطوبت توسط ظرف آب استفاده می شود چه گزینه ای کاملا مناسبی است چراکه انکوباتور های جوجه آوری خانگی بسیار کوچک بوده و امکان اتصال سیستم های پیشرفته مانند التراسونیک به آنها وجود ندارد.

انکوباتورهای ساخت  گروه صنعتی اسکندری مانند ایزی باتور ۱ و ایزی باتور ۲ از ظرف آب به عنوان سیستم تامین رطوبت دستگاه جوجه کشی استفاده شده است امکان تامین رطوبت تا ۹۰ درصد را نیز فراهم آورده است و نیازی به سیستم ثانویه به جهت تامین رطوبت ندارد. البته در دستگاه جوجه کشی ایزی باتور ۶ این مورد ارتقا یافته و نوعی پمپ در آن تعبیه شده است که آب را مستقیم و به صورت کاملاً اتوماتیک بر روی پد سلولزی تزریق کرده  و دستگاه را از باز شدن برای پر کردن ظرف آب بی نیاز می کند  سیستم تامین رطوبت توسط پمپ آب به صورت اتوماتیک و خودکار جدیدترین و پیشرفته ترین سیستم تامین رطوبت در دستگاه های جوجه کشی خانگی می باشد که توسط چند کارخانه معدود برروی انکوباتورهای جوجه آوری از تخم های نطفه دار تعبیه شده است.

همانطور که گفته شد در ماشین های جوجه کشی صنعتی و حتی  نیمه صنعتی از ظرف آب برای این منظور استفاده میشود اما گروه صنعتی اسکندری با طراحی سیستم پیشرفته رطوبت رسانی از طریق دستگاه التراسونیک توانسته پیشرفته ترین نوع رطوبت رسانی را برای ماشین های جوجه آوری سوپر مینیاتور فراهم نماید ،  به همین جهت ماشین جوجه گیری سری سوپر مینیاتور از رطوبت رسانی بسیار دقیقی برخوردار است که به نوعی  راندمان جوجه کشی را تضمین می نماید.

در گذشته برای دستگاههای جوجه کشی از سیستمتامین رطوبت از طریق اسپری اتوماتیک استفاده می شد  که نسبت به ظرف آب سیستمی کاملا پیشرفته بوده می‌توانست تا حدودی راندمان جوجه آوری را تضمین نمایند اما گروه صنعتی اسکندری با سیستمرطوبت رسانی از طریق بخار سرد نهایت راندمان را برای دستگاههای جوجه کشی خود  به ارمغان آورده است.

خلاصه:

رطوبت در ماشین های کوچک با قرار دادن ظرف آب در زیر تخم مرغ ها در ماشین های متوسط به وسیله ظرف آب و المنت با قابلیت تنظیم دستی و در ماشین های بزرگ به وسیله سیستم اسپری آب با کنترل اتوماتیک تامین می شد که  امروزه این سیستم ها کاملا ارتقا یافته از طریق دستگاه رطوبت رسانی در التراسونیک اجرا می‌گردند.

پیشنهاد گروه صنعتی اسکندری برای خرید دستگاه جوجه کشی با سیستم تامین رطوبت دقیق  خرید یکی از دستگاه های جوجه آوری  سری سوپر مینیاتور می باشد برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به فروشگاه آنلاین گروه صنعتی اسکندری مراجعه فرمایید

دستگاه جوجه کشي انديشه

دستگاه جوجه کشی اندیشه سبز

گروه صنعتی اسکندری ابتدا دستگاههای جوجه کشی خود را با نام دستگاه جوجه کشی اندیشه سبز طراحی و تولید نمود پس از گذشت مدتی دستگاه های جوجه کشی اسکندری به اندازه بسیار زیادی پیشرفت نمود نام دستگاههای جوجه کشی این واحد تولیدی به ایزی باتور و سوپر مینیاتور تغییر یافت ، دستگاه جوجه کشی اندیشه سبز را می‌توان  ورژن اولیه ماشین های جوجه کشی سوپر مینیاتور نامید که از تکنولوژی نسبتا پایین تر از انکوباتورهای جوجه آوری سری سوپر مینیاتور برخوردار بودند.

گروه صنعتی اسکندری با بیش از ۲۴ سال تجربه در زمینه تولید انواع دستگاه های جوجه کشی صنعتی و خانگی توانسته تا به امروز بهترین ماشین های جوجه کشی را تولید و عرضه نمایند و به نوعی می توان گفت این واحد  صنعتی تا به امروز توانسته تمامی نیازات پرورش دهندگان طیور را به نوعی تامین نماید ، در سالهای ابتدایی تولید با دستگاه های جوجه کشی اندیشه سبز و امروز با انکوباتور های جوجه آوری دیجیتال و پیشرفته ایزی باتور و سوپر مینیاتور

اگر بخواهیم میزان پیشرفته دستگاه جوجه کشی اندیشه سبز را نسبت به انکوباتور های امروزی تولید گروه صنعتی اسکندری اندازه گیری نماییم به صراحت می‌توانیم بگوییم که حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد پیشرفت را با خود به همراه داشته اند.  البته شایان ذکر است که  دستگاههای جوجه کشی تولیدی گروه صنعتی اسکندری از ابتدا تا کنون به عنوان پرچمدار دستگاههای جوجه کشی تولیدی  کشور عزیزمان ایران شناخته شده است.

گروه صنعتی اسکندری مفتخر است که امروز میتواند به عنوان یک سوپر مارکت دستگاه های جوجه کشی در ایران و خاورمیانه انواع انکوباتور های جوجه  گیری  خانگی صنعتی و نیمه صنعتی را با نهایت کیفیت تولید نماید. ماشین های جوجه گیری تولید شده توسط این واحد صنعتی مناسب برای استفاده در خانه ها  و منازل و همچنین سالن های پرورش طیور مانند سالن پرورش بلدرچین،  مرغ، کبک ،  غاز ،  قرقاول و…  می باشد.

چنانچه خرید یکی از دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری را دارید می توانید به فروشگاه آنلاین اسکندری مراجعه فرمایید و از  انواع انکوباتور های جوجه کشی دیدن فرموده و در صورت نیاز مشخصات و  توضیحات آنها را نیز مطالعه نمایید.

تهويه دستگاه جوجه کشي

سیستم تهویه دستگاه جوجه کشی

یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در امر جوجه کشی سیستم تهویه آن می باشد که به نوعی می‌تواند تاثیر مستقیم در راندمان جوجه کشی داشته باشد.

چنانچه در انکوباتور جوجه گیری سیستم تهویه به درستی عمل نکنندپوسته تخم مرغ به اندازه کافی نرم نخواهد بود و در نتیجه جنین داخل تخم در دوران هچر  در خروج از تخم و شکستن پوسته ناکام خواهد ماند و در نتیجه این عمل جوجه درون تخم مرغ تلف خواهد شد.  پس باید توجه داشت که در انتخاب ماشین جوجه کشی مناسب یکی از المان هایی که باید به آن توجه ویژه داشت سیستم تهویه دستگاه می باشد.

سیستم تهویه در دستگاه های جوجه کشی خانگی و صنعتی کاملا متفاوت می باشد در انکوباتورهای  جوجه آوری خانگی اکثراً از فن های کوچک به جهت تامین سیرکولاسیون داخلی دستگاه استفاده می گردد. و در ماشین های جوجه کشی صنعتی از  فنهای آکسیال به جهت تامین سیرکولاسیون درون دستگاه استفاده میگردد. البته لازم به ذکر است که سیستم تهویه در دستگاه های جوجه کشی از استانداردهای خاصی تبعیت می نماید به طور مثال در  ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی از فن های دائم کار برای این منظور استفاده می گردد زیرا فن های دائم کار از تکنولوژی منحصر به فردی برخوردارند امکان سوختگی فن را به حداقل خود می رساند.

تعداد فن هایی که در دستگاه تعیین می گردد بستگی به نوع دستگاه و ابعاد آن دارد همانطور که میدانید ابعاد دستگاه نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در راندمان تبدیل تخم نطفه دار به جوجه می باشد. به طور کلی در هر ماشین جوجه کشی میبایست حداقل  دو فن یکی از بابت سیرکولاسیون داخلی و دیگری از بابت خروج دی اکسید  از داخل دستگاه تعبیه گردد که در بسیاری از ماشین های جوجه کشی چینی و یا تقلبی همانند کاکس و ایزی جیک  این مورد رعایت نشده است.

در ایران تنها کارخانه ای که سیستم تهویه را به نحو احسنت در دستگاههای جوجه کشی طراحی و راه اندازی کرده است گروه صنعتی اسکندری می باشد که در دستگاههای جوجه کشی خانگی سه فن  یکی برای سیرکولاسیون داخلی ،  یکی برای خروج مونوکسید کربن از داخل دستگاه و دیگری برای وضعیت اضطراری  در نظر گرفته است.  اگر بخواهیم مثالی برای این نوع دستگاه های جوجه کشی بزنیم میتوانیم به ایزی باتور ۱ ،  ایزی باتور ۲ ،  ایزی باتور ۵  ایزی باتور ۶ اشاره کنیم.البته لازم به ذکر است که سیستم تهویه میبایست در  دستگاه های جوجه کشی دست ساز نیست  رعایت گردد زیرا در غیر این صورت  جنین داخل تخم با مشکل جدی مواجه خواهد شد و احتمال تبدیل تخم نطفه دار به جوجه بسیار کاهش خواهد یافت. 

اگر بخواهیم نگاهی کلی به دستگاه های جوجه کشی تولید شده در کل جهان بیندازیم خواهیم دید که تنها کارخانه‌هایی که ماشین های جوجه کشی با استاندارد جهانی تولید می نمایندبیشتر از انگشتان دست نیز نمی رسد تعدادی از آن های عبارت اند از:  کارخانه آرکام کره به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان دستگاههای جوجه کشی در سطح جهان ، ویکتوریای ایتالیا  به عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان دستگاههای جوجه کشی در سطح جهان  گروه صنعتی اسکندری به عنوان بزرگترین و برترین تولید کننده ماشین جوجه آوری در ایران و خاورمیانه

ترموستات آنالوگ

ترموستات یا دما باد

میتوانیم بگوییم که یکی از اجزای تاثیر گذار در دستگاه جوجه کشی و همچنین راندمان جوجه آوری ترموستات یا همان سنسور دستگاه می باشد در دستگاه های جوجه کشی از ترموستات به عنوان سنسور استفاده می‌شود و برای دستگاه‌های گرنه می‌شود های آنالوگ بوده است و متاسفانه امروزه نیز حتی از این سنسورها در ساخت برخی از دستگاه‌ها استفاده می کنند از جمله دستگاه های جوجه کشی چینی و بی کیفیت که در بازار ایران به وفور یافت میشود.

ترموستات یا دما باد

ترموستات ها در انواع مختلفی هستند وظیفه های مختلفی نیز دارند اما همه آنها در کل کنترل دما را انجام میدهند یعنی تمامی ترموستات ها اگرچه بسیار با کیفیت و بسیار دقیق فقط می‌تواند میزان دما را تشخیص دهد

ترموستات ها نیز دو نوع هستند ترموستات های دیجیتالی و ترموستات های آنالوگ ، ترموستات ها قبلاً مورد استفاده قرار می‌گرفت اما امروزه سنسور های جدید توانایی سنجش دما و رطوبت را یک جا دارند که جایگزین این ترموستات ها شده اند.

متاسفانه برخی از سازندگان دستگاههای جوجه کشی برای اینکه بگویند ما از سنسور استفاده می کنیم حسگرهای بی کیفیتی همانند الم ۳۵ را در دستگاه های جوجه کشی ساخت خود به عنوان سنسور اصلی به کار بردند اما واقعیت این است که این سنسور قیمت آن فقط هزار تومان است در صنایع ماشین سازی بر روی اتومبیل ها به جهت تشخیص دمای محیط  نصب می گردد.

انواع دستگاه جوجه کشی

اگر بخواهیم دستگاههای جوجه کشی پیشرفته  را مثال بزنیم میتوانیم به دستگاه جوجه کشی اسکندری اشاره کنیم که از  سنسور ساخت کشور سوئیس بهره برده است که توانایی سنجش دما و رطوبت به صورت همزمان دیجیتال را دارا می باشد این سنسور برای سالهای متوالی به عنوان برترین سنسور در جهان شناخته شده است و فقط توسط سه کارخانه در سطح جهان بر روی دستگاه جوجه کشی شده نصب شده است شرکت آرکام کره به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان دستگاه جوجه کشی در جهان شرکت ویکتوریا ایتالیا به عنوان یکی از تولید کنندگان دستگاههای جوجه کشی  مرغوب در جهان گروه صنعتی اسکندری برترین و بزرگترین تولید کننده دستگاههای جوجه کشی در ایران و جهان، مسلم است که این کارخانجات به جهت تضمین راندمان جوجه کشی از این سنسور در ساخت دستگاه جوجه کشی استفاده کرده اند.

برخی از افرادی که در این زمینه فعالیت دارند سنسور دستگاه را قلب دستگاه می نامند چرا که در صورت درست عمل نکردن سنسور و دقیق بودن آن تلاش دیگر اجزای دستگاه جوجه کشی بی نتیجه خواهد بود جنین داخل تخم به شدت آسیب خواهد دید پس بهتر است در هنگام خرید دستگاه جوجه کشی به آن توجه ویژه ای  داشته باشید برای اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه جوجه کشی و سنسورهای نصب شده بر روی آنها می توانید به انجمن پرورش طیور و دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری فروشگاه آنلاین اسکندری مراجعه فرمایید لازم به ذکر است که این امکان برای شما عزیزان فراهم شده است بتوانید هر سوالی که در ذهن خود دارید در انجمن بیان نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ دهند.

ساخت یک دستگاه جوجه کشی کوچک

البته ناگفته نماند که شما می توانید ترموستات و سنسور های بسیار ساده در ساخت دستگاه های جوجه کشی استفاده نمایید زیرا این دستگاه ها که در خانه توسط کاربر ساخته می‌شود جنبه تفریحی داشته و به صورت تخصصی نمیتوان از آنها برای جوجه کشی از پرنده های مانند طوطی کاسکو و غیره استفاده کرد به این موضوع توجه داشته باشید که ما می‌توانیم به راحتی با هزینه بسیار ارزان یکی از دستگاههای جوجه کشی اسکندری را خریداری فرمایید وبه جوجه کشی حرفه ای از پرنده دلخواه خود بپردازید پیشنهاد ما خرید دستگاه جوجه کشی ارزان قیمت ایزی باتور ۵ می باشد این دستگاه جوجه کشی دارای  یک سال گارانتی بی قید و شرط و ده سال خدمات پس از فروش میباشد علاوه بر این تمامی استانداردها در این دستگاه جوجه کشی به نحو  احسنت اجرا شده است  تا  شما عزیزان با خیال راحت به جوجه آوری از پرنده و خزنده تخم گذار مورد نظر خود بپردازید.

چنانچه قصد خرید دستگاه جوجه کشی خارجی را دارید بهتر است ابتدا سری به انجمن جوجه کشی اسکندری  بزنید و  مقایسه دستگاه جوجه کشی ایزی باتور ۶ و آرکام کره را مطالعه فرمایید سپس اقدام به خرید دستگاه جوجه کشی مورد نظر نمایید

دستگاه جوجه کشی خارجی آرکام کره

دستگاه جوجه کشی خارجی آرکام کره

دستگاه جوجه کشی خارجی آرکام کره به عنوان بهترین دستگاه جوجه کشی در جهان شناخته شده است و این مورد بیشتر به دلیل دقت این دستگاه جوجه کشی در تنظیم میزان دما و رطوبت میباشد. دستگاه جوجه کشی خارجی آرکام محصول کشور کره میباشد که توسط یک شرکت ساخت انکیباسیون انسانی طراحی و تولید شده است.

پیشینه آرکام

از آنجایی که پیشینه این شرکت در ساخت شبیه ساز بسیار درخشان بوده است انتظار ساخت یک دستگاه جوجه کشی بسیار دقیق دور از ذهن نیست، به نوعی میتوانیم بگوییم دستگاه جوجه کشی آرکام تا سال ها بدون رقیب بود تا اینکه اکثر سازندگان دستگاه های جوجه کشی مانند ویکتوریای ایتالیا سعی کردند خود را با پیشرفت تکنولوژی همراه سازند ، در ایران نیز یکی از این شرکت های ساخت دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری میباشد که با بهره گیری از تکنولوژی هوش مصنوعی توانسته دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 را تولید نماید.

این ماشین جوجه کشی خانگی را میتوانیم به جرات یکی از برترین دستگاه های جوجه کشی بدانیم که با بهترین دستگاه های جوجه کشی مانند آرکام و ویکتوریا در یک سطح میباشد البته با تفاوت قیمت بسیار زیاد زیرا ایزی باتور 6 در داخل ایران و با هزینه بسیار کم تولید میگردد و آرکام در کره و با هزینه دلاری تولید میگردد که با ورود به ایران هزینه ای معادل دو برابر هزینه واقعی را پرداخت مینمایید.

 

نحوه کارکرد آرکام و ایزی باتور

شاید برای شما هم جالب باشد تا بدانید نحوه کارکرد ایزی باتور و آرکام چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با هم دارند، این دو دستگاه جوجه کشی دقیقاً مشابه هم میباشند ، به اندازه ای که چرخش 360 درجه در هر دو رعایت شده و حتی محفظه به نوعی محافظت میشود که پمپ آب به جهت باز نشدن دستگاه در هر دو تعبیه شده است، تنها زمانی که نیاز به باز شدن محفظه هست تبدیل تخم ها از ستر به هچر میباشد که باز در هر دو دستگاه یکسان است. به طور کلی هر دو بر یک اساس طراحی شده اند با اندکی تفاوت در شکل ساختاری ، اگر نگاهی به راندمان ایزی باتور 6 بیندازید خواهید دید که راندمان این ماشین جوجه کشی خانگی در تمامی پرندگان حدود 97 الی 100 درصد میباشد و این کاملاً متغیر است.

 

مقایسه دستگاه جوجه کشی آرکام کره و ایزی باتور 6

بسیاری از افراد به طور دقیق تر نیاز به مقایسه این دو دستگاه دارند تا تصمیم گیری نمایند برای این منظور میتوانید به انجمن جوجه کشی و طیور مراجعه فرمایید ، در انجمن قسمتی مبنی بر مقایسه دستگاه های جوجه کشی تعبیه شده است که یکی از دستگاه های مقایسه شده ایزی باتور 6 و آرکام کره میباشد.

 

دستگاه جوجه کشی ارزان قیمت

در این میان دستگاه جوجه کشی ارزان قیمت ایزی باتور 5 نیز برای افرادی طراحی شده است که از پرندگان پر کاربرد مانند مرغ ، بلدرچین ، کبک ، اردک ، بوقلمون و… جوجه کشی مینمایند.  افرادی که نیاز به دستگاه جوجه کشی ارزان قیمت داشته باشند میتوانند در فروشگاه دستگاه جوجه کشی اسکندری به صفحه ایزی باتور 5 مراجعه فرمایند.