پیغوی کوچگ

طرلان و پیغوی کوچک

طرلان و پیغوی کوچک

طرلان و پیغوی کوچک  :  طرلان  از پرندگان شکاری با اندازه متوسط به شمار می رود . طول بدن آن ها حدود ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر است و فاصله دو سر بالهایشان از ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی متر می رسد. وزن آنها بین ۵۰۰ گرم الی یک و نیم کیلو گرم است .  پرنده شکاری طرلان  اغلب در نواحی معتدل دیده می شود. عموما یک پرنده مقیم است ولی انواعی که در مناطق سرد سیر زندگی می کنند در زمستان به نواحی گرمتر مهاجرت می کنند.

 

طرلانها دارای دم دراز و بال های پهن هستند که در نواحی جنگلی دیده می شوند .در بالای چشمانشان یک نوار سفید رنگ دیده می شود و نوع بالغ آن دارای پر های آبی مایل به خاکستری است. پرنده های نا بالغ پر هایی به رنگ قهوه ای و چشمانی به رنگ نارنجی روشن دارند. در پرندگان بالغ چشم ها قرمز تیره است.
طرلانها با بال زدن و شیرجه های متوالی پرواز می کنند. گرچه اندازه نسبتا بزرگی دارند ولی هنگام شکار بسیار سریع هستند. دم بلند آنها به تغییر جهت های سریع کمک می کند و به راحتی در لابلای درختان پرواز می کنند .

طرلان و پیغوی کوچک
طرلان و پیغوی کوچک

غذای اصلی طرلان را پستانداران کوچک و نیز پرندگان تشکیل می دهند. آنها پس از مشاهده شکار به طور ناگهانی به آن حمله کرده و اغلب شکار خود را روی زمین می گیرند.
آنها لانه سازی را بر روی درختان انجام می دهند و پرنده ماده دو الی پنج تخم می گذارد و ۳۵ تا ۳۸ روز روی تخم ها می خوابد . مراقبت از جوجه ها ۵ الی ۶ هفته طول می کشد که در این زمان بندی رشد جوجه نسبت به جوجه ماده سریع تر است. جوجه ها در سن ۱۰ الی ۱۲ هفتگی کاملا از والدین خود مستقل می شوند.
پرنده ماده هنگامی که از لانه خود محافظت می کند بسیار پرخاشگر است . این عمل با پرواز در مجاورت لانه همراه با ایجاد سر و صدای زیادی صورت می گیرد .
لانه سازی حدود دو ماه قبل از جفت گیری آغاز می شود . جفت نر و ماده فقط تا وقتی که جوجه ها لانه را ترک کنند کنار هم می مانند.
صدا: صدای این پرنده بلند و جیغ مانند شبیه جی اک –جی اک شنیده می شود.
پراکندگی جغرافیایی در ایران: بومی و به تعداد کم دیده می شوند به طور اتفاقی در فصل زمستان در بلوچستان مشاهده شده است.

پیغوی کوچک
از پرندگان شکاری کوچک به شمار می رود و مقیم آسیای جنوبی و آفریقاست . طول بدن آن ۲۶ الی ۳ سانتی متر و دارای بال های پهن و دم میله مانند و بلند است که امکان مانور های سریع را فراهم می سازد.

طرلان و پیغوی کوچک
طرلان و پیغوی کوچک

پیغوی های کوچک بالغ دارای سطح پشتی به رنگ خاکستری روشن و سطح شکمی متمایل به قرمز هستند. نرو ماده به هم شبیه بوده ولی جنس ماه اندکی بزرگتر از نر است. پرنده های نا بالغ دارای سطح پشتی قهوه ای و سطح شکمی سفید با لکه های قهوه ای هستند و دمشان میله مانند است
این پرنده در منااطق جلگه ای و جنگل های باز زندگی می کند و برای شکار از حمله های ناگهانی استفاده می کند.
به دین ترتیب که در یک مکان به کمین نشسته و به طور ناگهانی به شکار خود حمله می کند.
غذای اصلی پیغوی کوچک را مارمولک پرندگان و پستانداران کوچک تشکیل می دهند .
این پرنده برای لانه سازی بالای درختان را ترجیح می دهد و هر ساله یک لانه جدید می سازد و حدود سه تا هفت تخم می گذارد.
صدا : صدای این پرنده آرام یا شبیه جغد جنگلی شنیده می شود. و هنگام نمایش های جنسی سوت مانند.
پراکندگی جغرافیایی در ایرا: تابستان ها نسبتا فراوان است.